1006 лева средна заплата за първото тримесечие

Наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на март 2017 г. нарастват с 6.2 хил., или с 0.3% спрямо края на декември 2016 г., като достигат 2.28 милиона

1006 лева средна заплата за първото тримесечие
2753 ~ 2 мин. четене

През първото тримесечие на 2017 г. средната месечна работна заплата e 1 006 лв. и нараства спрямо четвъртото тримесечие на 2016 г. с 1.6%. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение на средната месечна работна заплата, са: „Административни и спомагателни дейности” - с 6.8%, „Операции с недвижими имоти” - с 5.5%, и „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” - с 4.7%.

Средната брутна месечна работна заплата за януари 2017 г. е 995 лв., за февруари - 987 лв., и за март - 1 036 лева.

През първото тримесечие на 2017 г. средната месечна работна заплата нараства с 9.1% спрямо първото тримесечие на 2016 г., като най-голямо e увеличението в икономическите дейности „Професионални дейности и научни изследвания” - с 13.4%, „Операции с недвижими имоти” - с 12.6%, и „Административни и спомагателни дейности” - с 12.5%.

Икономическите дейности с най-високо средномесечно трудово възнаграждение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение през първото тримесечие на 2017 г. са:

  • „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далеко- съобщения” - 2 347 лева;
  • „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива” - 1 701 лева;
  • „Финансови и застрахователни дейности” - 1 687 лева.

Най-ниско платени са били наетите лица в икономическите дейности:

  • „Хотелиерство и ресторантьорство” - 611 лева;
  • „Други дейности” - 713 лева;
  • „Строителство” - 742 лева.

Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през първото тримесечие на 2017 г. в обществения сектор нараства със 7.3%, а в частния - с 9.7%.

По предварителни данни на НСИ наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на март 2017 г. нарастват с 6.2 хил., или с 0.3% спрямо края на декември 2016 г., като достигат 2.28 милиона.

Спрямо края на четвъртото тримесечие на 2016 г. най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности „Добивна промишленост” - с 5.2%, и „Селско, горско и рибно стопанство” - с 2.6%.

Най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в дейност „Хотелиерство и ресторантьорство” - с 2.7%. В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост” и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети” - съответно 22.5 и 17.3%.

В края на март 2017 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение са с 2.8 хил., или с 0.1% по-малко в сравнение с края на март 2016 г., като най-голямо намаление на наетите се наблюдава в икономическите дейности „Селско, горско и рибно стопанство” - със 7.9 хил., „Строителство” - с 3.0 хил., и „Административни и спомагателни дейности” - с 2.6 хиляди.

И в процентно изражение намалението е най-значително в икономическите дейности „Селско, горско и рибно стопанство” - с 10.3%, и „Строителство” - с 2.5%.

Най-голямото увеличение на наетите лица в края на март 2017 г. спрямо края на март 2016 г. както в абсолютно, така и в процентно изражение, е в икономическа дейност „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения” - съответно с 4.5 хил., и с 5.6%.

Коментари: 0