МФ очаква излишък от 163.5 млн. лв. към края на 2018 г.

Приходите и помощите по КФП през тази година се очаква да бъдат в размер на 39.6 млрд. лв.

МФ очаква излишък от 163.5 млн. лв. към края на 2018 г.

Снимка: Economic.bg

На база на предварителни данни и оценки се очаква салдото по консолидираната фискална програма (КФП) на касова основа за 2018 г. да бъде положително в размер на 163.5 млн. лв., или 0.2% от прогнозния БВП, сочат данни на Министерство на финансите. Бюджетното салдо по КФП отчита номинално подобрение с близо 1.3 млрд. лв. спрямо заложената цел с разчетите към ЗДБРБ за 2018 г.

Приходите и помощите по КФП за 2018 г. се очаква да бъдат в размер на 39.6 млрд. лв. (103.7% спрямо годишния разчет), като спрямо 2017 г. се отбелязва ръст от 4.3 млрд. лв. Ръстът спрямо предходната година се дължи основно на по-високите данъчни и неданъчни приходи, които нарастват с 3.7 млрд. лв. (11.1%). Увеличение в размер на 578.8 млн. лв. се отчита и при постъпленията от помощи.

Разходите по консолидираната фискална програма (вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС) за 2018 г. са в размер на 39.4 млрд. лв., което е 100,4 % спрямо годишния разчет. Номиналното нарастване на разходите спрямо предходната година се дължи както на по-високия размер на разходите по националния бюджет, така и на нарастването на разходите по сметките за средства от Европейския съюз. Ръстът на разходите по националния бюджет се дължи основно на по-високия размер на здравноосигурителните и социалните плащания (базов ефект при разходите за пенсии от увеличението от юли 2017 г. и увеличението на две стъпки през 2017 г. на размера на минималната пенсия от юли и октомври, както и новото увеличение на пенсиите от юли 2018 г.), по-високите разходи за персонал основно поради увеличението на възнагражденията на педагогическия персонал в системата на средното образование и др., докато по сметките за средства от ЕС нарастват основно капиталовите разходи.

Частта от вноската на Република България в бюджета на ЕС, изплатена  към 31.12.2018 г. от централния бюджет, възлиза на 1.4 млрд. лв.

Статистическите данни и Информационният бюлетин за изпълнението на държавния бюджет и основните показатели на консолидираната фискална програма, на база на данни от месечните отчети за касовото изпълнение на бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет за 2018 г. ще бъдат публикувани на интернет страницата на Министерството на финансите в края на месец януари 2019 г.
Коментари: 0