102 млн. евро за малки и средни фирми

Средствата са по новата оперативна програма

102 млн. евро за малки и средни фирми
102 млн. евро за малки и средни предприятия до 2020 г. са предвидени по новата оперативна програма „Инициатива за малки и средни предприятия“ 2014-2020 (ОП ИМСП). Тя бе одобрена днес на заседанието на Министерския съвет.

Оперативната програма има за цел да предостави по-благоприятни условия за дългово финансиране за МСП чрез изпълнението на специфичен гаранционен продукт. Финансирането по програмата е изцяло от Европейския фонд за регионално развитие и не включва национално съфинансиране.

По-благоприятните условия по ОП ИМСП са свързани с по-високо покритие на кредитния риск и възможност за по-голямо намаляване на обезпеченията и лихвите по МСП кредити.

Оперативната програма цели преодоляване на някои основни трудности, пред които са изправени МСП, като недостатъчен капацитет за формиране на конкурентни предимства, невъзможност за набиране на достатъчно капитал, ограничен достъп до иновативни финансови инструменти и високи изисквания за обезпечение и цена на дълговото финансиране.

Решението на МС ще даде възможност за стартиране на преговорите с ЕК по одобрението на ОП ИМСП.

Ресурсът за новата оперативна програма за малките и средните предприятия се заделя с изменение на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК). Изменението се прави с решение на Министерския съвет.  То ще допринесе и за недопускане на загуба на финансови средства по ОП „Региони в растеж“. Направените изменения няма да повлияят върху специфичните цели, заложени в ОПИК. Решението на МС представлява условие за подаване до Европейската комисия (ЕК) и съответно одобрение от ЕК на проект за изменение на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“.

Коментари: 0