621,5 млн. лв. излишък до септември

Фискалният резерв е 10,1 милиарда лева

621,5 млн. лв. излишък до септември
140 ~ 4 мин. четене

Министерският съвет одобри внесената от министъра на финансите Владислав Горанов информация за касовото изпълнение на държавния бюджет и на основните показатели на консолидираната фискална програма за деветмесечието на 2015 г.

По данни от месечните отчети на първостепенните разпоредители с бюджет, към края на месец септември 2015 г. се отчита излишък по консолидираната фискална програма (КФП) в размер на 621,5 млн. лв. (0,7% от прогнозния БВП). Той се формира от излишък по националния бюджет в размер на 499,2 млн. лв. и излишък по европейските средства в размер на 122,3 млн. лева. За сравнение, към края на м. септември 2014 г. бюджетното салдо по КФП бе дефицит в размер на 1 478,9 млн. лв. (1,8% от БВП), т.е. отнесено към БВП бюджетната позиция се подобрява с 2,5 процентни пункта. Подобрението в бюджетната позиция се дължи на ръста при приходите по националния бюджет и ръста при помощите.

Постъпилите приходи и помощи по КФП към 30.09.2015 г. са в размер на 24 149,4 млн. лв., или 79,6% от разчетите към ЗДБРБ за 2015 г. Съпоставено със същия период на предходната година, приходите и помощите нарастват с 2 593,1 млн. лв. (12%). В структурно отношение данъчните приходи нарастват с 1 493,6 млн. лв. (8,7%), неданъчните приходи – със 140,1 млн. лв. (5,2%), а постъпленията от помощи (основно средствата от ЕС) – с 959,3 млн. лв. (53,8%).

Общата сума на данъчните постъпления (вкл. приходите от осигурителни вноски) към края на м. септември възлиза на 18 568,6 млн. лв., което представлява 77,3% от годишните разчети. В групата на данъчните приходи ръст спрямо същия период на предходната година се отчита при всички основни данъци и осигурителни вноски, като най-значителен е той при постъпленията в групата на косвените данъци, следвани от приходите от социално и здравноосигурителни вноски и други.

Приходите в частта на преките данъци са в размер на 3 265,4 млн. лв., което е 74,2% от годишните разчети за 2015 година. Съпоставено със същия период на предходната година, приходите в групата нарастват с 4,9%, за което допринасят основно постъпленията от корпоративните данъци, както и тези от данъка върху доходите на физически лица.

Приходите от косвени данъци са в размер на 9 547,6 млн. лв., което е 78,9% от разчетите по ЗДБРБ за 2015 г. Постъпленията от ДДС са в размер на 6 082,7 млн. лв. или 78,6% от планираните за годината и с 567,2 млн. лв. повече спрямо същия период на 2014 г. Невъзстановеният данъчен кредит на фирми към 30.09.2015 г. е в размер на 143,5 млн. лева. Приходите от акцизи възлизат на 3 332,6 млн. лв. (79,7% от разчетените за годината), като спрямо септември 2014 г. нарастват с 11,6% или 345,4 млн. лева. Постъпленията от мита са 113,2 млн. лв. или 78,2% от разчета за годината и бележат ръст от 1,3% спрямо септември 2014 г. Постъпленията от други данъци (вкл. имуществени данъци и др. данъци по ЗКПО) са в размер на 674,5 млн. лв. или 77,9% изпълнение на годишните разчети. Приходите от социалноосигурителни и здравни вноски са 5 080,9 млн. лв., което представлява 76,4% от разчетените за годината. Съпоставено със същия период на предходната година, приходите от осигурителни вноски нарастват номинално с 8,5% (399,8 млн. лева).

Неданъчните приходи са в размер на 2 838,5 млн. лв., което представлява 84,9% изпълнение на годишните разчети.

Постъпленията от помощи от страната и чужбина (вкл. помощите от фондовете на ЕС) са в размер на 2 742,4 млн. лв., което представлява 91,6% от годишния разчет.

Разходите по консолидираната фискална програма (вкл. вноската на България в бюджета на ЕС) към края на м. септември 2015 г. възлизат на 23 528,0 млн. лв., което е 71,7% от годишните разчети. Съпоставено със същия период на предходната година, общите разходи по КФП нарастват с 492,7 млн. лв. (2,1%). В структурно отношение ръст се отчита основно при капиталовите разходи, докато текущите нелихвени разходи са близки номинално до отчетените за същия период на предходната година.

Нелихвените разходи са в размер на 22 273,3 млн. лв., което представлява 72,8% от годишните разчети. Текущите нелихвени разходи към 30.09.2015 г. са в размер на 18 811,1 млн. лв. (74,6% от разчета за годината), капиталовите разходи (вкл. нетният прираст на държавния резерв) възлизат на 3 462,2 млн. лв. (64,2% от разчетите към ЗДБРБ за 2015 г.). Лихвените плащания са в размер на 630,1 млн. лв. или 72,3% от планираните за 2015 година.

Частта от вноската на България в бюджета на ЕС, изплатена към 30.09.2015 г. от централния бюджет, възлиза на 624,5 млн. лв., което е в съответствие с действащото към момента законодателство в областта на собствените ресурси на ЕС.

Размерът на фискалния резерв към 30.09.2015 г. е 10,1 млрд. лв., в т. ч. 10 млрд. лв. депозити на фискалния резерв в БНБ и банки и 0,1 млрд. лв. вземания от фондовете на Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси и други.

Подкрепи Economic.bg