МС отпусна пари за туристическа реклама и лихвоточки

Осигурено е изплащането и на целеви помощи за отопление

МС отпусна пари за туристическа реклама и лихвоточки
3881 ~ 2 мин. четене

Министерският съвет прие постановление, с което увеличи с 4,2 млн. лв. утвърдения със Закона за държавния бюджет за 2016 г. максимален размер на разходите, които Министерството на туризма може да поеме. Промяната се налага в резултат на предприетия нов подход от министерството при планиране на работата му.

Утвърдената в началото на тази година програма за национална туристическа реклама през 2017 г. даде възможност за своевременно и ефективно планиране на дейностите за представяне на България на международните пазари. Те доведоха до много добри резултати, като увеличеният брой туристи през 2016 г. повиши значително приходите в сектора. За да продължи тази тенденция, Министерството на туризма се нуждае от увеличаване на ангажиментите за разходи за 2016 г. Прилагането на постановлението ще даде възможност да бъдат запазени добрите локации на българските национални щандове на туристическите изложения и страната ни ще получи ключово място при изграждането им в началото на 2017 г.

Постановлението няма да доведе до пряко или косвено въздействие върху държавния бюджет.

Правителството одобри допълнителни разходи по бюджета на Министерството на правосъдието в размер на 89 579 лв. Със средствата, планирани в централния бюджет, се възстановяват изплатени от МП обезщетения по одобрени с осем решения на МС приятелски споразумения и едностранни декларации във връзка с жалби в Европейския съд по правата на човека.

Министерският съвет одобри и вътрешно компенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Държавен фонд „Земеделие“ за 2016 г. Със спестени средства от програма „Администрация” се обезпечава ресурс за уреждане на неизпълнени разчетни взаимоотношения от 2014 г.между ДФ „Земеделие“ и ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция.

Утвърдени бяха и вътрешнокомпенсирани промени по бюджетите на министерствата на финансите и на труда и социалната политика.

С 10 млн. лв., неразходвани по програмите на МФ „Управление на ликвидността” и „Администрация” са увеличени разходите на Националния компенсационен жилищен фонд. С тях ще бъдат изплатени част от натрупаните задължения за левови компенсации на граждани, притежаващи многогодишни жилищно-спестовни влогове и включени в окончателни списъци при общините, след придобиване на жилища или започнали изграждането на такива.

С вътрешнокомпенсираните промени по бюджета на МТСП се гарантира осигуряването на пълния размер средства за изплащане на всички отпуснати целеви помощи за отопление за сезон 2016/2017 г., месечните добавки за социална интеграция, както и на целевите помощи за покупка и ремонт на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия. Основна цел на измененията е защитата на най-уязвимите групи от населението. С промените се обезпечава и нормалното функциониране дейността на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда” и Агенцията за социално подпомагане.

Подкрепи Economic.bg