Над 10 000 нарушения на работодатели установи Инспекцията по труда

Проверени са основно малки и средни предприятия, които използват опасни вещества при работа

Над 10 000 нарушения на работодатели установи Инспекцията по труда

Снимка: Pixabay

Инспекцията по труда установи 10 032 нарушения по осигуряване на безопасност и здраве при работа с опасни вещества. Контролните органи са извършили 1873 проверки през 2018 и 2019 г. в 1754 предприятия на територията на страната. Проверените предприятия са основно малки и средни, които използват опасни вещества при осъществяването на дейността си, а не произвеждат такива.

Най-много от проверените обекти оперират в растениевъдството, производството на мебели и хуманното здравеопазване. Проверявани са още предприятия, занимаващи се със строително-монтажни работи; печатна дейност; ветеринарномедицинска дейност; както и с производството на обувки; хлебни и тестени изделия; мелничарски продукти; химични продукти; плоскости от пресовани дървесни частици (ПДЧ). 

За отстраняване на установените нарушения са издадени 10 032 бр. задължителни за изпълнение предписания, спрени са 5 бр. машини, пряко застрашаващи живота и здравето на работещите и са издадени 2 предписания за въвеждане на специален режим за безопасна работа, където не е било възможно прилагането на мярката спиране, информират от Инспекцията. В 74 случая е потърсена административнонаказателна отговорност, като 33 бр. от актовете за установяване на административно нарушение са били във връзка с осигуряване на здраве и безопасност при работа.

На-честите нарушения, установени при кампанията, са свързани с листове за безопасност на химичните агенти на български език; не са взети предвид данните от информационния лист; не се осигуряват лични предпазни средства, съобразени с рисковете; при експозиция на няколко опасни химични агенти с еднопосочно действие не е оценено комбинираното им въздействие; не се извършват задължителните периодични медицински прегледи на работещите с опасни вещества; не се изготвя актуален списък на работещите, за които при оценката на риска е установено, че съществува риск, свързан с експозиция на карцерогени и мутагени; не се изготвя картотека на използваните опасни химични вещества или в изготвените картотеки не са включени всички използвани вещества и не са изготвени инструкции за безопасна работа с тях. 

При последващи проверки, които обхващат над 50% от дадените задължителни за изпълнение предписания, е установено, че делът на неизпълнените предписания е едва 0.4%.

Коментари: 0