Новите изисквания за касовите бележки на бензиностанциите ограничават конкуренцията

Законът за горивата ще доведе до намаляване на сивата икономика, но противоречията в него трябва да се решат с диалог

Камелия Славейкова, изпълнителен директор на Shell България:

Новите изисквания за касовите бележки на бензиностанциите ограничават конкуренцията
2252 ~ 5 мин. четене
Автор: Александра Сотирова

- Г-жо Славейкова, Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) в свой анализ от месец февруари сериозно разкритикува новия т.нар. „Закон за горивата“. Според вас в настоящия си вид създава ли той пречки пред конкуренцията и развитието на пазара на горива?

- Според нас този закон е еднакво необходим както за сектора на търговия с горива, така и за осигуряване на приходи в държавния бюджет. Бих казала дори, че неговото въвеждане е твърде закъсняло. Отдавна трябваше да има специален закон, с който да се уреждат дейностите в сектора на горивата и да се идентифицират икономическите оператори. Това несъмнено ще доведе до намаляване на сивата икономика и повишаване събираемостта на митническите и данъчните задължения в бранша.

Законът за горивата поощрява лоялната конкуренция, като създава ясни правила. При тяхното спазване може да се очаква развитие на пазара на горива, защото коректните играчи ще имат интерес да инвестират в един пазар, който е свързан със стабилност и прогнозируемост в дейността на икономическите оператори. Поради това нашата оценка на Закона, в сила от януари 2019 г., като цяло е положителна.

В наскоро приетия секторен анализ КЗК изрази становище, че някои изисквания на Закона създават нормативни и административни бариери за участниците на пазара на горива и препоръчва преразглеждане на тези разпоредби. Това е първият опит за такъв закон, който да обхваща толкова важна сфера на икономиката и не изключваме необходимостта от неговото усъвършенстване. Вярваме, че противоречията може и трябва да се решат в режим на диалог, а институциите, към които са адресирани препоръките за преразглеждане на разпоредбите, ще извършат необходимите действия след консултации с представителите на бизнеса и ще намерят необходимия баланс – ясни правила и процедури за икономическите оператори, равнопоставеност, предвидимост, ефективна и лоялна конкуренция и ограничаване на административното регулиране до обществено оправдани граници.

- Смятате ли, че предложените и внесени в Министерски съвет текстове по новия Закон от Асоциацията на вносителите, производителите, търговците и превозвачите на горива ще доведе до баланс на пазара?

- Въвеждането на Закона за горивата е новост за нашия пазар. Той води до промяна в механизмите на неговото функциониране и контрол и е нормално да се очаква резистентност спрямо всяка такава промяна. Важно е тя да е добре осмислена и приета от всички засегнати страни и да се търси баланс в техните интереси. За да се постигне такъв баланс, трябва да се вземат предвид спецификите на отделните видове дейности на пазара на горива и да се извърши прецизна оценка на изискванията към тези дейности. Необходимо е да се получи и оцени обратната връзка от всички заинтересовани лица.

Считаме, че законодателят трябва да избягва крайни решения, за да могат да бъдат изпълнени целите на закона. От една страна, въвеждането на прекомерни и трудно изпълними условия би ограничило конкуренцията и навлизането на нови участници на пазара. От друга страна, ако изискванията към икономическите оператори са твърде „либерални“, това би обезсмислило основната идея на процедурата по регистрация – да се осигури прозрачност и стабилност на икономическите субекти и да се ограничи сивият сектор.

- КЗК анализира и предложението бензиностанциите да издават касови бележки с разбивка за разходите им и заяви, че то би могло да засегне конкурентната среда на пазарите на търговия на едро и дребно с горива, които не са под държавна регулация по отношение на цените и накратко да се получи така, че конкурентите ще си виждат цените и ще могат лесно да се координират. Смятате ли, че предположението на регулатора е вероятно да се случи, след като бъдат въведени тези промени?

- КЗК много навременно и от позицията си на национален орган по конкуренцията, постави на вниманието на обществеността и най-вече на правителството един ключов въпрос, свързан с новите изисквания в Наредба № Н-18, който беше пренебрегнат в еуфорията по въвеждането на изискванията за детайлните реквизити на касовите бележки, издавани на бензиностанциите. В случай че се налага да изпълняват новите изисквания в Наредбата, компаниите ще бъдат принудени да работят в нарушение на европейското законодателство и по този начин ще бъде ограничена свободната конкуренция.

Подобно становище беше изразено и от една от най-престижните кантори в Брюксел - Covington and Burling LLP, която специализира във въпроси, свързани с конкурентното право на Европейския съюз и държавите членки. То потвърждава напълно заключенията на българската Комисия за защита на конкуренцията, че настоящите промени в Наредба № 18 създават условия за развитие на антиконкурентни практики. На практика изискването за включване на допълнителна информация в касовите бележки, издавани от бензиностанциите, по-конкретно посочването на т. нар. „покупна стойност“, би се отразило неблагоприятно на конкурентната среда. Търговците на горива не би следвало да знаят цените, по които конкурентите им купуват гориво, защото тази информация представлява търговска тайна и ако тя бъде публична, има вероятност това да доведе до координиране на цените на автомобилни горива между отделните играчи на пазара. Това е практика, която не следва да се допуска по никакъв начин, камо ли да се насърчава чрез подзаконови актове.

- Преди дни Национална агенция по приходите (НАП) предложи новото изискване за касовите бележки да се отложи до месец октомври. Ще бъдат ли готови веригите за тези промени в удължения срок и как ще им се отрази това изискване?

- Първоначално определеният срок за въвеждане на новите изисквания към съдържанието на касовите бележки (31.03.2019 г.) беше изключително кратък и нереалистичен. Подобни са и констатациите на КЗК в секторния анализ, където се препоръчва да се спазва принципът на предвидимост – при въвеждане на изисквания да се предвиждат по-дълги срокове, за да могат предприятията да изпълнят новите изисквания и да хармонизират дейността си с новите положения.

С последните изменения на законодателството срокът беше удължен до 30.09.2019 г. и считаме, че новият срок е достатъчен Shell България да приведе дейността си в съответствие с новите изисквания.

Остава принципното ни несъгласие с изискването да се посочва покупна цена на горивото и се надяваме то да бъде отменено съгласно препоръките от КЗК. Надяваме се и на разумна политика от страна на правителството, което да не поставя бизнеса в абсурдна ситуация да бъде принуден да нарушава европейското законодателство – нещо, което е неприемливо за компании като Shell.

- Очаква ли се повишение на цените на горивата през летния сезон и с колко?

- Принципно не се ангажираме с прогнози на цените на горивата, защото ценообразуването е динамичен процес, който зависи от много фактори и преди всичко от цените на нефта на международните пазари. 

Коментари: 0