НС прие промени в Закона за банковата несъстоятелност

Приоритет са съвременните технологии и механизма за по-бързо информиране на вложителите и кредиторите

НС прие промени в Закона за банковата несъстоятелност

Снимка: БГНЕС

С пълно единодушие от 123 гласа "за" и нито един "против" или "въздържал се" Народното събрание прие на първо четене поправки в Закона за банковата несъстоятелност.

Промените в закона са внесени от Менда Стоянова и депутати от бюджетната комисия, като подписа си под законопроекта са сложили депутати от ГЕРБ, БДЦ, АБВ, Патриотичния фронт, Реформаторския блок и БСП, предаде БГНЕС.

Според вносителите, предложените промени са насочени към използването на съвременните технологии и в частност функциониращата система на Търговския регистър за създаване на механизъм за по-бързо информиране на вложителите и другите кредитори на банка в производство по несъстоятелност за обстоятелствата, които са свързани с упражняването на правата им като кредитори на банката.

С предлаганите промени се цели и създаването на нова процедура по оповестяването на списъците на кредиторите на банка в производство по несъстоятелност и съответно процедура по провеждане на разглеждането на възраженията на кредиторите срещу включване или невключване на вземания в списъка. Депутатите считат още, че с промените ще се даде възможност да се съкрати времето, което принципно би било необходимо за индивидуалното уведомяване на голям брой кредитори и по-този начин да се постигне реално ускоряване на производството. Предвидена е нова процедура по разглеждане на възраженията срещу списъка на приетите вземания.

Въвежда се и явно гласуване при вземането на решение за отнемане на правото за извършване на независим одит и за лишаване от правото да се упражнява одиторска дейност. С цел по-голяма прозрачност при вземането на решенията се предвижда начинът на гласуване - "за" или "против" на всеки един член, както и неговите мотиви да се отразяват в протокол и да се публикуват на интернет страницата на комисията.

Предвижда се още правилата, процедурите и плановете за контрол на качеството на дейността на регистрираните одитори да се разработват съвместно от Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори и Управителния съвет на Института на дипломираните експерт-счетоводители, като по този начин се цели пълноценно изпълнение на съответните надзорни правомощия на двата органа съгласно компетенциите им.

С цел "спазване на фундаменталните принципи за независимост и обективност на регистрирания одитор и специализираното одиторско предприятие при извършването на ангажименти за независим финансов одит на годишните финансови отчети на предприятия, осъществяващи дейност от обществен интерес според депутатите е необходимо въвеждането на период, след изтичането на който да бъде извършена ротация. "Ротацията ще спомогне за запазване и повишаване на качество на дейността на регистрираните одитори и специализираните одиторски предприятия при осъществяването на ангажименти за независим финансов одит на предприятия, които са с висока обществена значимост се посочва в мотивите на законопроекта.

Коментари: 0