НСИ: Средната брутна заплата вече е 1117 лв.

Тя се увеличава със 7,7% спрямо същия период на миналата година и намалява с 0,7 на сто спрямо второто тримесечие на 2018 г.

НСИ: Средната брутна заплата вече е 1117 лв.

Снимка: Economic.bg

Средната брутна месечна работна заплата през третото тримесечие на 2018 г. e 1 117 лв. и намалява с 0.7% спрямо второто тримесечие на 2018 г., сочат данни на НСИ. На годишна база месечното възнаграждение нараства със 7,7%, като най-голямо е увеличението в икономическите дейности „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ (13.4%), „Хотелиерство и ресторантьорство“ (12.0%), и „Образование“ (10.2%). Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо намаление, са „Финансови и застрахователни дейности“ (5.6%), и „Административни и спомагателни дейности“ и „Образование“ (по 2.5%). 
С най-високо средномесечно възнаграждение през третото тримесечие на 2018 г. са наетите лица в следните икономически дейности:

- „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ - 2 661 лв.
- „Финансови и застрахователни дейности“ - 1 815 лв.
- „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ - 1 804 лв.

Най-нископлатени са били наетите лица в икономическите дейности

- „Хотелиерство и ресторантьорство“ - 707 лв. 
- „Други дейности“ - 788 лв. 
-  „Административни и спомагателни дейности“ - 881 лв.

Средната месечна заплата през третото тримесечие на 2018 г. нараства с 9,2% в обществения сектор и със 7,3% в частния. 
Наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на септември 2018 г. достигат 2,32 млн. души. Те намаляват с 36,9 хил., или 1,6% спрямо края на юни 2018 г. Най-голямо намаление спрямо края на второто тримесечие на 2018 г. се наблюдава в икономическите дейности "Хотелиерство и ресторантьорство" (14,8%), "Култура, спорт и развлечения" (5,9%) и "Добивна промишленост" (2,3%). Най-голямо увеличение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в дейност „Строителство“ - с 1.9% и „Образование“ - с 1.6%.

 В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“ - съответно 21.9 и 16.9%. В края на септември 2018 г. в сравнение с края на септември 2017 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение се увеличават с 6.9 хил., или с 0.3%.

Най-голямо увеличение на наетите се наблюдава в икономическите дейности „Строителство“ - със 7.0 хил., „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ - с 4.2 хил., и „Хуманно здравеопазване и социална работа“ - с 2.6 хил., а най-голямо намаление - в „Преработваща промишленост“ - с 2.5 хиляди. 

В процентно изражение увеличението е най-значително отново в икономическите дейности „Строителство“ и „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ - съответно с 5.7 и 5.0% , а най-голямо намаление е регистрирано в „Култура, спорт и развлечения“ - с 4.4%. 
Коментари: 0