Одобриха бюджета на общественото осигуряване

Запазва се размерът на осигурителните вноски, както и обезщетението за отглеждане на дете

Одобриха бюджета на общественото осигуряване

Правителството одобри проекта на Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2016 г. (ЗБДОО). В областта на приходите в него са заложени следните политики:

-запазват се размерите и съотношенията на осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване;

-минималните осигурителни доходи по основните икономически дейности и групи професии нарастват средно с 8,6% за 2016 г. в сравнение с 2015 г., с ефект върху приходите от около 80 млн. лв. увеличение. За 2016 г. са договорени минималните осигурителни доходи за 48 икономически дейности със средно увеличение спрямо 2015 г. от 7,5 на сто. За останалите 37 икономически дейности, при които не са постигнати споразумения, е приложено административно увеличение на минималните осигурителни доходи със 7,5 на сто. Най-ниският минимален осигурителен доход е равен на 420 лв., което е и очакваният размер на минималната работна заплата от началото на 2016 г.;

-диференцираният минимален осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, съобразно облагаемия им доход за 2014 г., се запазва на нивото на 2015 г. и е в размери, съответно, 420 лв., 450 лв., 500 лв. и 550 лв.;

-увеличава се минималният осигурителен доход за земеделските стопани и тютюнопроизводителите от 300 лв. на 330 лв. от 1 януари 2016 г.;

-запазва се размерът на максималния осигурителен доход за всички осигурени лица – 2600 лв.;

-за 2016 г. не се правят вноски за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите”. Максималният размер на гарантираните вземания е 1200 лв.

В законопроекта са заложени следните политики в областта на разходите:

-повишаване на изискуемите възраст и осигурителен стаж при пенсиониране за всички категории труд и въвеждане на минимална възраст за пенсиониране на лицата по чл. 69 от КСО;

-осъвременяването на пенсиите се извършва от 1 юли 2016 г. с процент, равен на 50 на сто от индекса на потребителските цени и 50 на сто от нарастването на средния осигурителен доход през 2015 г.;

-минималният размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст и социалната пенсия за старост се увеличават от 1 юли 2016 г. с процента, определен по чл. 100 на КСО – по т. нар. „швейцарско правило“;

-максималният размер на получаваните една или повече пенсии се запазва в размер на 35 на сто от максималния осигурителен доход - 910 лв.;

-създава се чл. 69б от КСО, на основание на който след 31 декември 2015 г. продължават да се отпускат пенсии от ДОО за ранно пенсиониране на лицата, работили първа и втора категория труд, които не отговарят на условията за пенсиониране от професионален пенсионен фонд по чл. 168 на КСО;

-от 1 януари 2016 г. се въвежда възможност за отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст в намален размер на лицата, на които не достигат до 12 месеца възраст, но имат необходимия осигурителен стаж, като пенсията им се намалява пожизнено с 0,4 на сто за всеки недостигащ месец;

-въвежда се възможност за преизчисляване на отпуснатите до 31 декември 2015 г. пенсии с намален индивидуален коефициент за лицата, които до 31 декември 2016 г. изберат да прехвърлят средствата от индивидуалните си партиди в универсален пенсионен фонд във фонд „Пенсии” на ДОО;

- предвижда се възможност за нееднократен избор (но не по-късно от пет години преди възрастта по чл. 68, ал.1 от КСО) на лицата, родени след 31 декември 1959 г., ако не им е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст, за промяна на осигуряването от универсален пенсионен фонд във фонд „Пенсии” и във фонд „Пенсии за лицата по чл. 69“ и обратно;

-предвижда се възможност за еднократен избор за промяна на осигуряването от професионален пенсионен фонд във фонд „Пенсии” на лицата, работили при условията на първа и втора категория труд, ако не им е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст или ранна професионална пенсия;

-запазва се минималният дневен размер на обезщетението за безработица – 7,20 лв. и ограничението му на ниво от 60 на сто от осигурителния доход на лицето преди загубата на работа;

-запазва се периодът, от който се изчисляват краткосрочните обезщетения при временна неработоспособност – 18 календарни месеца, а при безработица и бременност и раждане – 24 календарни месеца;

-запазва се режимът на изплащане на паричните обезщетения за временна неработоспособност съгласно чл. 40, ал. 5 на КСО – за първите три работни дни се изплаща от осигурителя среднодневно брутно възнаграждение в размер 70 на сто, а от четвъртия ден на настъпване на неработоспособността се изплаща парично обезщетение от ДОО;

- запазва се периодът на изплащане на паричното обезщетение за бременност и раждане от 410 дни;

-запазва се размерът на обезщетението за отглеждане на малко дете от една до двегодишна възраст на 340 лв.;

запазва се размерът на еднократната помощ при смърт на осигурено лице на 540 лв.
Коментари: 0