От 30 ноември ще се приемат заявления за хуманно отглеждане на животни

Финансова помощ ще се предоставя на земеделски стопани, които се задължават да спазват доброволно петгодишни поети ангажименти

От 30 ноември ще се приемат заявления за хуманно отглеждане на животни

Снимка: Pixabay

Приемът на заявления по мярка 14 „Хуманно отношение към животните“ от ПРСР 2014-2020 г. ще бъде отворен на 30 ноември, съобщават от Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ). Заявките от кандидатите, подали заявления за подпомагане през 2017 г., ще се приемат до 31 декември в областните дирекции на ДФЗ.

В рамките на обявеният прием земеделските стопани могат да увеличават броя на животните, одобрени за подпомагане с първото заявление, при подаване на заявка за плащане, без да поемат нов ангажимент, ако увеличението е с не повече от 10% от одобрените ЖЕ и не могат да заявят нова дейност или подмярка в рамките на поетия ангажимент.

Финансова помощ ще се предоставя на земеделски стопани, които се задължават да спазват доброволно петгодишни поети ангажименти. Те могат да бъдат както за една, така и за комбинация от няколко дейности по мярката, допринасящи за хуманното отношение към едрите и дребни преживни животни.

Субсидиите се получават под формата на ежегодни компенсаторни плащания за една животинска единица. Помощта се предоставя при условие, че стопаните изпълняват коректно дейностите и ангажиментите посочени в план-програмата, която е неразделна част от заявлението за подпомагане.
Коментари: 0