36% от учениците в техникум остават без професионална квалификация

Приемът на ученици се прави без връзка с пазара на труда

36% от учениците в техникум остават без професионална квалификация

Снимка: Стоян Йотов

352 ~ 1 мин. четене

36 от всеки 100 ученици, които учат в техникум не придобиват степен на професионална квалификация показва одит на Сметната палата на професионалното образование за периода от 1 януари 2012 г. до 31 декември 2014 година. Въпреки това обаче са изразходени бюджетни средства за образование, пишат още в одита.

В годишният държавен прием в държавните и общински професионални училища се извършва без връзка с данните за потребностите на пазара на труда.

Три от петте водещи цели на „Европа 2020“, пряко свързани с професионалното образование, са заетост за 75 % от населението на възраст 20-64 години, дял на преждевременно напусналите училище под 10 %, дял на младото поколение със завършено висше образование от най-малко 40 %. Професионалното образование е приоритет и в Национална програма за развитие: България 2020.

Професионалното образование се извършва в 367 държавни и 157 общински гимназии и училища. Намаляват държавните техникуми, а бавно се увеличават общинските. Съществуващата мрежа не е съобразена със съответния регион. Липсва и единна система за планиране.

Основният извод от одита е, че през одитирания период дейностите на Министерството на образованието и науката не са в достатъчна степен ефективни за осигуряване на условия за провеждане на качествено и ефективно училищно професионално образование за потребностите на пазара на труда.

Подкрепи Economic.bg