Отпускат 106,5 млн. лв. за обучение на кадри по ОПРЧР

Одобриха и 5 млн. лв. за подготовка на бъдещи предприемачи

Отпускат 106,5 млн. лв. за обучение на кадри по ОПРЧР

Операции на обща стойност 106,5 млн. лв., голяма част от тях в подкрепа на бизнеса и човешките ресурси в България, бяха одобрени на петото редовно заседание на Комитета за наблюдение на ОП РЧР 2014-2020 г. Благодарение на тези средства, работодателите в различни сектори ще могат да повишат адекватността на уменията на заетите при тях лица и в същото време, съобразено с актуалните им нужди, да обучат неактивни и безработни лица, които да наемат след успешното приключване на обученията, съобщиха от Министерство на труда и социалната политика.

Схемите, които Комитетът гласува на това заседание, са програмирани в духа на новия програмен период. Те са със силен фокус към целевите групи, като в същото време предлагат гъвкавост на кандидатите, според техните нужди.

Операциите са разработени в резултат на срещи с представители на различни сектори и установената необходимост от подкрепа.

До края на годината ще бъде стартирана иновативна операция, в която за първи път работодателите ще имат възможност сами да определят в кои периоди служителите в предприятията ще работят и в кои ще се обучават. По този начин работодателите със сезонност в дейността ще планират според интензитета си обученията, в които да се включат работещите при тях, както и безработните или неактивни лица, които ще наемат допълнително.

Друг нов подход към обученията на заети ще предостави операция „Специфични обучения за заети“, насочена към повишаване производителността на труда и създаване на устойчива заетост чрез уникални за всяко предприятие обучения. Те ще се провеждат по конкретни програми, съобразени със спецификата на работните места.

Комитетът одобри и операция на стойност 50 млн. лв., която ще се реализира чрез т.нар. „ваучерен механизъм“, познат и търсен от работещите за надграждане на личната квалификация и компетентности. Операцията ще подкрепи заети лица със средно или по-ниско образование, които са най-уязвими от загуба на работното място и срещат големи трудности при прехода към нова работа.

Нова операция на стойност 5 млн. лв. ще реализира дейности за подготовка на бъдещи предприемачи. Операцията ще предостави комплекс от обучения и услуги, които да подпомогнат целевите групи в разработката и преценката на идеите си за бизнес дейности, придобиването на нужни за управлението и развитието им знания и умения и разработването на жизнеспособни планове за реализация на успешна стопанска дейност. Желаещите да развиват собствен бизнес ще имат възможност за насочване и достъп до кредитен ресурс чрез финансовите инструменти на ОП РЧР и ще могат да ползват допълнителни консултации в стартовия период за своето устойчиво развитие като предприемачи.

Разгледана и одобрена беше и една дългоочаквана промяна със силен социален отзвук. В Министерство на труда и социалната политика от началото на годината са постъпили писма от общини, които с определения максимален бюджет по операция „Независим живот“ не успяват да удовлетворят част от заявените потребности на лицата с увреждания. В отговор на тези сигнали, Управляващият орган подготви промени в операция „Независим живот“, които бе необходимо да се одобрят от Комитета за наблюдение. По специфични за тази операция критерии и след оценка на необходимостта, някои общини ще могат да получат повече средства от първоначално определения лимит.

Коментари: 0