Парите в обращение нараснаха с 15% в пандемията

Общо в страната циркулират банкноти и монети на обща стойност 21.2 млрд. лв.

Парите в обращение нараснаха с 15% в пандемията

Снимка: Economic.bg/Архив

1280 ~ 2 мин. четене
Автор: Economic.bg

В края на март 2021 г. парите в обращение в България са достигнали 21.21 млрд. лв. За една година те са нараснали с 15.4%, или с 2.83 млрд. лв. Нарастването е значително по-голямо спрямо съответния предходен едногодишен период, като тогава беше 9.1%, или 1.53 млрд. лв. в номинална стойност. Разглежданият период обхваща точно времето на пандемията, когато икономиката се движи основно надолу, но това се компенсира от правителствените стимули и изтеглянето на депозити от банковата система.

През първото тримесечие на 2021 г. динамиката на парите в обращение следваше очертаната през годините сезонност, обясняват от Българската народна банка. За този период от годината е характерен отрицателен емисионен резултат, намиращ израз в намаление на парите в обращение спрямо края на предходната година. През януари-март 2021 г. парите в обращение намаляват с 32.3 млн. лв., или с 0.2% в сравнение с края на 2020 г. В рамките на разглеждания период, през февруари и март беше отчетено месечно увеличение на парите в обращение съответно с 0.9 и 0.5%, което не беше достатъчно да компенсира намалението, реализирано през януари, пише още в регулярния преглед на емисионната дейност на БНБ.

В края на март 2021 г. в обращение са 510.1 млн. броя банкноти, които са с 37.6 млн. броя, или с 6.9% (в т.ч. и извадените от обращение банкноти от 2 лева) по-малко в сравнение с края на 2020 г. За същия период общата им стойност намаля с 0.4%, достигайки към 31 март 20.68 млрд. лв.

С по-високи темпове нараства броят на банкнотите от 50 и 100 лева в сравнение с останалите номинали. Върху дяловете на всички номинали в структурата по брой и стойност на банкнотите в обращение, както и върху тяхната динамика за тримесечен и годишен период, допълнително влияние оказва и изваждането от обращение на банкнотите с номинална стойност 2 лева. С най-голям дял (34.92%) в общия брой на банкнотите в обращение в края на първото тримесечие на 2021 г. е банкнотата с номинал 50 лева, като към 31 март в обращение са 178.1 млн. броя банкноти с този номинал. С най-малък дял (5.54%) e броят на банкнотите от 5 лева.

За периода януари-март 2021 г. в Националния център за анализ на БНБ са били задържани общо 217 броя неистински български банкноти, циркулирали в паричното обращение. Спрямо четвъртото тримесечие на 2020 г. те са с 4 броя повече.

Коментари: 0