Патентното ведомство отчете успешен проект за бизнес услуги

Патентното ведомство отчете успешен проект за бизнес услуги

Давид Сукалински, заместник-председател на Патентно ведомство

Снимка: Патентното ведомство/Twitter

Автор: Патентно ведомство

На 26.02.2021 г. от 10:30 часа, чрез електронна платформа, се проведе Заключителна конференция във връзка с изпълнението на Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  BG16RFOP002-1.004-0002-C05 с предмет: „Повишаване качеството, ефективността и ефикасността на предлаганите от Патентно ведомство на Република България услуги за бизнеса, свързани със закрилата на обектите на индустриална собственост“,  финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, която беше официално открита от д-р Давид Сукалински, заместник-председател на Патентно ведомство на Република България и Ръководител на проекта.

Събитието се проведе с цел да се информира обществеността, заинтересованите лица, както и медиите с изпълнението и постигнатите реални резултати по проект. Бяха представени изпълнените дейности, реализираните резултати и ползи от осъществяването им през целия срок на договора, дори и в условията на внезапно появилата се  в световен мащаб КОВИД пандемия.

Видно от представените резултати и успешно изпълнените индикатори Патентно ведомство на Република България успява да създаде една устойчива и модерна система, която позволява на потребителите на услуги да работят дистанционно и електронно с институцията. По този начин се съхрани не само здравето на потребителите на нашите услуги, но се съкрати потреблението на хартия и се улесни максимално процесът на ползване на услугите, които са достъпни и бързи за всички.

Коментари: 0