Печалбата на банките с незначителен спад през 2019 г.

В края на декември брутният размер на необслужваните кредити и аванси е 6.1 млрд. лв.

Печалбата на банките с незначителен спад през 2019 г.

Снимка: Economic.bg/Красимир Свраков

724 ~ 3 мин. четене
Печалбата на банковата система към 31 декември 2019 г. е 1675 млн. лв., като размерът ù e с 3 млн. лв. (0.2%) по-малък спрямо отчетения в края на декември 2018 г., сочи статистиката на Българската народна банка (БНБ), публикувана днес.

В края на декември 2019 г. активите на банковата система достигат 114.2 млрд. лв., или с 2.7 млрд. лв. (2.4%) повече спрямо края на септември. Влияние върху динамиката на балансовите позиции през четвъртото тримесечие на 2019 г. оказва процесът на консолидация в банковия сектор. 

В края на 2019 г. делът на балансовата сума на кредитите и авансите е 65.8%, този на парите, паричните салда при централни банки и други депозити на виждане –15.9%, а на портфейлите с ценни книжа – 13.0%. 

Делът на петте най-големи банки в активите на банковата система достига 62.1%. 

Отношението на ликвидно покритие към 31 декември е 269.9% (при 264.0% в края на септември). В края на годината ликвидният буфер е 30.9 млрд. лв., а нетните изходящи ликвидни потоци – 11.5 млрд. лв.

Брутните кредити и аванси в края на декември са 94.4 млрд. лв., като през последното тримесечие на годината отбелязват растеж с 1.4 млрд. лв. (1.5%). При вземанията от централни банки има увеличение (със 732 млн. лв., 5.8%), а при тези от кредитни институции – спад (с 1.0 млрд. лв., 6.5%). 

Брутният кредитен портфейл на банковата система нараства с 1.7 млрд. лв. (2.6%), като в това число се увеличават вземанията от други финансови предприятия (с 923 млн. лв., 25.2%), от домакинства (с 532 млн. лв., 2.2%), от нефинансови предприятия (със 120 млн. лв., 0.3%) и от сектор държавно управление (със 128 млн. лв., 15.9%). 

В края на декември брутният размер на необслужваните кредити и аванси е 6.1 млрд. лв. (при 6.9 млрд. лв. в края на септември), а делът им в общата сума на брутните кредити и аванси намалява до 6.5% (при 7.4% три месеца по-рано). Нетната стойност на необслужваните кредити и аванси (след приспадане на присъщата за тази класификационна категория обезценка) също намалява – до 3.2 млрд. лв. към 31 декември 2019 г., а делът ѝ в общата нетна стойност на кредитите и авансите е 3.5% (при 3.9% в края на септември). 

Депозитите в банковата система в края на годината възлизат на 97.2 млрд. лв., като през последното тримесечие нарастват с 2.7 млрд. лв. (2.8%). Увеличават се депозитите на домакинства (с 1.8 млрд. лв., 3.2%), тези на нефинансови предприятия (с 878 млн. лв., 3.2%) и на сектор държавно управление (с 379 млн. лв., 16.6%). Намаление има при средствата на кредитни институции (с 359 млн. лв., 6.3%) и на други финансови предприятия (с 6 млн. лв., 0.2%). 

В края на 2019 г. балансовият капитал на банковата система възлиза на 14.4 млрд. лв. и в рамките на последното тримесечие нараства с 66 млн. лв. (0.5%), което се дължи главно на повишената печалба. 

Разходите за обезценка на финансови активи, които не се отчитат по справедлива стойност в печалбата или загубата, в края на декември 2019 г. са 431 млн. лв. (при 479 млн. лв. година по-рано). 

Към края на декември 2019 г. нивата на показателите за възвръщаемост на активите (ROA) и за възвръщаемост на балансовия капитал (ROE) са съответно 1.47% и 11.63%.
Коментари: 0