Печалбата на българските банки пада с 24% към февруари

Депозитите в банковата система спрямо януари нарастват с 581 млн. лв.

Печалбата на българските банки пада с 24% към февруари

Снимка: Economic.bg/Архив

1564 ~ 2 мин. четене
Печалбата на българската банкова система към края на февруари е 155 млн. лв., което е с 23.9% по-малко от реализираната за същия период на 2019 г. Това сочат данните, публикувани от Българската народна банка днес. Припомняме, че през януари печалбата на банковия сектор отчете годишен спад от 32%. През първия месец на годината банките у нас бяха реализирали печалба от 52 млн. лв.

През февруари е отбелязан месечен растеж на депозитите, активите и печалбата на банковия сектор при засилване на ликвидната позиция. Спрямо края на януари балансовите активи се увеличават с 675 млн. лв. (0.6%) до 114.8 млрд. лв. Принос имат кредитите и авансите, чиято балансова сума в структурата на активите достига 66.5%. При паричните наличности, паричните салда в централни банки е отчетено намаление със 724 млн. лв. (4.0%), като делът на позицията в активите на банковата система в края на февруари остава висок – 15.0%. Размерът на портфейлите с ценни книжа се запазва, както и техният дял в балансовото число – 13.0%. Отношението на ликвидно покритие се повишава от 259.8% в края на януари до 264.6% в края на отчетния месец (при минимално задължително ниво от 100%). Ликвидният буфер на банковата система в края на периода е 29.0 млрд. лв., а нетните изходящи потоци са 10.9 млрд. лв. 

Разходите за обезценка на финансови активи, които не се отчитат по справедлива стойност в печалбата или загубата, се увеличават до 87 млн. лв. в края февруари 2020 г. 

Брутните кредити и аванси спрямо края на януари се увеличават със 719 млн. лв. (0.8%) до 95.2 млрд. лв. Във валутната структура кредитите и авансите в левове са 56.2%, деноминираните в евро – 37.9%, а тези в други валути – 5.9%. Вземанията от централни банки през месеца намаляват с 324 млн. лв. (2.6%), а тези от кредитните институции нарастват със 636 млн. лв. (4.1%). 

Брутният кредитен портфейл се увеличава с 407 млн. лв. (0.6%). Кредитите за нефинансовите предприятия и тези за домакинствата отчитат сходно абсолютно нарастване със 205 млн. лв., както и близки месечни темпове на растеж (съответно с 0.6% и с 0.8%). Вземанията от сектор държавно управление са увеличени с 6 млн. лв. (0.6%), а от другите финансови предприятия спадат с 9 млн. лв. (0.2%). 

Депозитите в банковата система спрямо януари нарастват с 581 млн. лв. (0.6%). Депозитите на домакинствата са увеличени с 416 млн. лв. (0.7%), а на другите финансови предприятия – с 231 млн. лв. (7.9%). Растеж има при средствата на нефинансовите предприятия – със 153 млн. лв. (0.6%), както и при тези на сектор държавно управление – с 2 млн. лв. (0.1%), докато ресурсът на кредитните институции намалява с 222 млн. лв. (3.8%). Във валутната структура на депозитите 58.1% са в левове, 34.1% – в евро и 7.8% в други валути. 

Собственият капитал в баланса на банковата система спрямо януари се повишава с 66 млн. лв. (0.5%) до 14.5 млрд. лв. Растежът се дължи на увеличените през месеца печалба и премийни резерви.
Коментари: 0