21% по-малко чужди инвестиции за деветмесечието

Общата стойност се оценява на 1.27 млрд. евро

21% по-малко чужди инвестиции за деветмесечието
3782 ~ 2 мин. четене
Преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в България за първите 9 месеца на годината са общо 1.27 млрд. евро. Ако се сравни сумата с миналата година, се вижда че има изоставане от 21%, или 340 млн. евро. Добрата новина е, че през септември има нетно нарастване от 2.6 млн. евро, докато през август потокът беше отрицателен – т.е. повече средства са изтеглени навън, отколкото са инвестирани от чужденци.

Дяловият капитал (преведени/изтеглени парични и апортни вноски на нерезиденти в/от капитала и резервите на български дружества, както и постъпления/плащания по сделки с недвижими имоти в страната) възлиза на 298.2 млн. евро за януари – септември 2016 г. Той е по-нисък с 642.3 млн. евро спрямо размера му година по-рано.

Нетните постъпления от инвестиции на чуждестранни лица в недвижими имоти са 53.6 млн. евро, при 46.8 млн. евро за януари – септември 2015 г.

По страни, най-голям дял в инвестициите в недвижими имоти имат Швейцария (22.7 млн. евро, 42.4% от общия размер за януари – септември 2016 г.), Русия (6.6 млн. евро, 12.3% от общия размер за периода) и Норвегия (6.1 млн. евро, 11.4% от общия размер за периода).

По предварителни данни, статия Реинвестиране на печалба (показваща дела на чуждестранните инвеститори в текущата печалба или загуба на дружеството на база на счетоводни данни за финансовия резултат) възлиза на 594.2 млн. евро за януари – септември 2016 г., при 610.8 млн. евро за същия период на 2015 г.

За януари – септември 2016 г. подстатия Дългови инструменти (промяната в нетните задължения между дружествата с чуждестранно участие и преките чуждестранни инвеститори по финансови, облигационни и търговски кредити) е положителна в размер на 378.8 млн. евро, при положителна стойност от 59.1 млн. евро за януари – септември 2015 г.

Най-големите нетни преки инвестиции в страната за януари – септември 2016 г. са от Холандия (233.2 млн. евро, 18.3% от общия размер за периода), Германия (187.8 млн. евро, 14.8%) и Гърция (171.9 млн. евро, 13.5%).
Подкрепи Economic.bg