ВЕЦ-овете се чувстват застрашени от поправките в Закона за енергетиката

От Асоциация \"Хидроенергия\" очакват повишаване на цената на тока за бита и бизнеса

ВЕЦ-овете се чувстват застрашени от поправките в Закона за енергетиката

Новите промени в Закона за енергетиката ще застрашат жизнеспособността на дружествата във ВЕИ сектора и няма да гарантират стабилността на паричните потоци. Това става ясно от позицията на Асоциация „Хидроенергия“, която организира форум, на който бяха обсъдени проблемите в сектора. В Асоциацията членуват пет компании, които обаче са отговорни за около 50% от електроенергията, произвеждана от водноелектрическите централи (ВЕЦ).

Измененията в закона бяха приети на първо четене от Комисията по енергетика вчера. Част от тях предвиждат производителите, чиято електроенергия се изкупува на преференциални цени, да излязат на свободния пазар на ток. Става въпрос за ВЕИ над 4 MW, когенерации, заводски централи и топлофикации, които ще бъдат задължени да продават цялата си енергия на борсата.  Разликата между пазарната и преференциалната цена ще се покрива от Фонд "Сигурност на електроенергийната система" чрез договори за премии, които обаче носят повече рискове за зелените производители.

От Асоциацията поставят още няколко проблема пред развитието на бизнеса. Секторът е подложен на напълно неоснователните обвинения, част от които са свързани с поставянето под съмнение на законността при изграждането на ВЕЦ, в следствие на което се правят опити да бъдат предприети мерки, които да възпрепятстват работата на съществуващите централи, пише в съобщението.

Според тях информацията, която се тиражира тенденциозно в публичното пространство, е недостоверна. В резултат на това хидроенергийният сектор не само бива дискриминиран, но и в обществото се формира некоректна представа за ползите и значението на дейността на ВЕЦ, добавят от сектора.

По думите им ключовата рокля на водноелектрическите централи (ВЕЦ) за устойчивото развитие на електроенергийния сектор се поставя на заден план, а в България повече от 60% от възобновяемата енергия е генерирана от ВЕЦ, при най-нисък разход за обществото – 74.5 лв./MWh, в сравнение с останалите възобновяеми технологии.

От Асоциация „Хидроенергия“ казват още, че  очакват негативни последици върху цената на зелената енергия заради целенасочен натиск, упражняван върху хидроенергийния сектор, включително и от екологични организации.

Те критикуват и промените в Закона за водите, които ограничават възможността за строеж на съоръжения, попадащи в зоните на защита. Според тях обаче тази поправка „не отчита факта, че създаването на мрежата от територии, подлежащи на защита, е насочено към постигането на баланс между опазването на видовете и местообитанията и дейността на човека, а не към налагане на пълна забрана за осъществяване на човешка дейност в тези зони.”

ВЕИ производителите коментират, че всички въвеждани ретроактивни мерки, дискриминационни политики и липсата на предвидима нормативна рамка, оказват значителен негативен ефект върху финансовото състояние на дружествата от сектора и реализирането на инвестиционните проекти.

Те смятат, че така системно се нарушават законните интереси на инвеститорите и принципите на свободния пазар. Влошеното финансово състояние на опериращите в хидроенергийния сектор дружества ще доведе до повишение на цената на електроенергийния микс, става ясно от позицията им.  Поради тази причина може да се очаква значително покачване на разходите за енергия, не само за индустрията, но и за домакинствата в България, добавят от ВЕИ индустрията.

Във форума са участвали голяма част от представителите на частния хидроенергиен сектор. Общата им позиция е, че постигането на ефективно функциониращ, сигурен, достъпен и устойчив енергиен пазар е невъзможно без стабилна инвестиционна среда и гарантиране на възвръщаемостта на инвестирания капитал.

В резултат на това е взето решение да се създаде платформа за обединение между инвеститорите във ВЕЦ с оглед защита на секторния интерес. Предстои подписването на Меморандум за сътрудничество между заинтересованите страни и да бъдат предприети конкретни съвместни мерки за противопоставяне на целенасочения натиск.

Коментари: 0