Продажбата на държавни активи ще става по нов ред

Редът вече ще важи и за дъщерните дружества на 100% държавните компании

Продажбата на държавни активи ще става по нов ред

Снимка: Икономика

Министерството на икономиката иска да има повече публичност и прозрачност при разпореждането с дълготрайни активи от държавните дружества. В тази връзка е публикувано за обществено обсъждане Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала.

Към момента правилникът определя реда за продажба на активите, които са 100% собственост на държавата. Сега се предлага този ред да важи и за дъщерните дружества на държавните компании. По този начин се цели да се осигурят предпоставки за по-широка публичност и прозрачност при сделките от държавните дружества, като се предвижда всички обявления за продажби да бъдат публикувани не само в един централен ежедневник, но и на интернет страницата на Министерството на икономиката. 

Освен повече публичност, прозрачност и редуциране на риска от корупционни практики, с измененията се цели избягването на някои противоречиви практики и синхронизиране на разпоредбите с действащата нормативна уредба в страната.

Коментари: 0