Правителството одобри категоризацията на плажовете

Те ще бъдат групирани по функционалност и характеристики

Правителството одобри категоризацията на плажовете
256 ~ 3 мин. четене

Класификацията и групирането на морските ще бъде съобразена с техните физико-географски дадености и видовете туристически услуги, които могат да бъдат предоставяни при стопанисването им. Това предвиждат промените в Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, които днес бяха приети от Министерски съвет по предложение на министъра на туризма Николина Ангелкова.

Съгласно новите промени, министърът на туризма ще извършва групиране на морските плажове по функционалност и характеристики, които влияят върху възможните начини на ползването им. Концесионните плащания, определянето на цените на плажните принадлежности и предоставяните услуги също ще бъдат обвързани с индивидуални характериски на плажа, в зависимост от групата, в която попада. Ще бъде разработена съответна методика за определяне на минималното концесионно плащане, отново съобразена с индивидуалните характеристики на плажовете. Целта е тя да продължи предприетите стъпки за намаляване цените на плажните принадлежности.

Припомняме, че на 20 юли т.г. МС прие промени в действащата Методика за определяне на минималния размер на концесионното плащане за морските плажове и бе прието Решение за въвеждане на  минималните задължителни критерии при комплексната оценка на офертите на участниците в конкурс за определяне на концесионер на морски плаж, с което като критерий за оценка бе въведена предлаганата  цена за 1 бр. чадър и за 1 бр. шезлонг.

Групирането ще позволи да се отчетат индивидуалните характеристики на плажовете, като ще се вземат предвид дали те се намират в урбанизирана територия или не, каква леглова база има в близост, големината на ивицата, природните й особености и др. За плажове, разположени до населени места под 10 хил. души, базисната прогнозируема цена на 1 бр. чадър или 1 бр. шезлонг е 2 лв., в населени места с около и над 10 хил. души – 3 лв., а при националните курорти – 4 лв. По този начин всяка категория плажове ще могат да се управляват по различен начин като се отчита търсенето и нуждите на потребителите на туристическа услуга.

На тази основа се определят четири основни групи морски плажове:

Група I - Морски плажове, разположени в непосредствена близост до урбанизирани територии;

Група II - Морски плажове, разположени в неурбанизирани територии, в близост до туристическа дестинация, включително урбанизирани територии и/или къмпинги;

Група III - Морски плажове, разположени в неурбанизирани територии, отдалечени от туристическа дестинация, вкл. урбанизирани територии и/или къмпинги;

Група IV - Морски плажове с ограничено ползване или определени за развиване на специален вид туризъм.

Обособяването на морските плажове в групи ще се извършва, въз основа на минимален набор от критерии, включващи географското разположение на морския плаж; степента на урбанизация на териториите, прилежащи към морския плаж, природно-климатични и екологични характеристики, близост до туристически дестинации. За първите три групи се предлага и създаването на съответни под-групи, които да допринесат за още по-детайлното им разделение.

Създаването на отделни групи и класове морски плажове и прилагането на различен подход спрямо тях, се очаква да окаже пряко въздействие върху основните бизнес модели, използвани при възлагането на концесии (съответно – договори за наем) на морски плажове. С промените се цели постигането на устойчивото развитие и конкурентоспособност на националния туристически продукт, в съчетание с осигуряване защита на потребителите на туристическите услуги.

Предложените промени бяха обсъждани с всички заинтересовани страни – кметове, туристически бранш, концесионери на морски плажове и др., повече от 6 месеца, съобщават от Министерството на туризма. 

Подкрепи Economic.bg