Предлагането на криптовалути е високорискова инвестиция

ЕОЦКП предупреждава, че може лесно да се стигне до пълна загуба на вложението

Предлагането на криптовалути е високорискова инвестиция
Европейският орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП) предупреждава инвеститорите за значителните рискове в случаите на т.нар. първично предлагане на виртуални валути (ICO). Експертите припомнят, че ICO не е предмет на регулация, липсва каквато и да е правна закрила за инвеститорите и в крайна сметка може да се стигне до пълна загуба на инвестицията.

ЕОЦКП наблюдава бурния растеж на ICO, които набират капитал за предприятия, и е загрижен, че инвеститорите може да не осъзнават значителните рискове, които поемат като инвестират в ICO, е позицията на европейския орган, представена в България чрез Комисията за финансов надзор (КФН).

ICO са високо спекулативни инвестиции. В зависимост от структурата си ICO могат да попаднат извън полето на регулиране. В този случай инвеститорите не могат да се възползват от закрилата, която им дават регулираните инвестиции. Съществува и опасност от измама или престъпна дейност, дължаща се на анонимността на ICO и възможността им да набират големи суми за кратък период от време, пише в позицията.

Какви са основните рискове при инвестиране в ICO, според ЕОЦКП:

Нерегулирана сфера, където съществува опасност от измама или престъпна дейност: В зависимост от структурата си ICO може да не са предмет на съществуващите правила и да попаднат извън сферата на регулиране. Някои ICO могат да бъдат използвани за измамни или престъпни дейности. Някои от скорошните ICO бяха определени като измами. Същевременно ЕОЦКП не може да не вземе предвид, че някои ICO се използват  за изпиране на пари. В случай, че ICO не са уредени от законодателството на ЕС, инвеститорите не могат да се ползват от закрилата на тези закони;

Висок риск от загуба на целия инвестиран капитал: Голяма част от ICO се започва от бизнеси, които са все още на много ранен етап от своето развитие и носят значителен риск от неуспех. Много от виртуалните валути или виртуални парични единици, които се емитират, нямат собствена вътрешна стойност освен възможността да се използват за предоставяне на достъп  за ползване на услуга или продукт, които се разработват от емитента. Няма гаранция, че услугите или продуктите ще бъдат успешно разработени. Дори в случай, че проектът е успешен, евентуалната полза може да е изключително ниска в сравнение с инвестирания капитал;

Липса на възможности за изход от инвестицията и силна волатилност на цената: Възможно е инвеститорите да могат да търгуват виртуалната си валута или виртуални парични единици или да ги заменят за традиционни валути, като например Евро. Не всички виртуални валути или виртуални парични единици се търгуват на виртуални валутни борси. Дори когато се търгуват на такива борси, цената им може да е изключително волатилна. Много от тези борси не са регулирани и има опасност от ценова пазарна манипулация и измами. Възможно е инвеститорите да нямат възможност за изход от инвестицията или да нямат възможност за един дълъг период от време да реализират стойността на своите виртуални валути или виртуални парични единици;

Неподходяща информация: Информацията, която се предоставя на инвеститорите, например т.нар. „бял документ“ (white paper), e в повечето случаи неодитирана, непълна, пристрастна или дори подвеждаща. Обикновено се акцентира върху вероятните ползи, а не върху рисковете. Тя е специализирана и е трудно разбираема. Така е възможно инвеститорите да не разбират рисковете, които поемат, и да инвестират по начин, който не отговаря на нуждите им;

Неизправности в технологията: технологията за разпределение по сметки (distributed ledger technology - DLT) или блокчейн, която е в основите на виртуалната валута или виртуалната парична единица като цяло, все още не е тествана. Възможно е да има грешки в кодирането или програмите, които се използват за създаване, прехвърляне или съхранение на виртуални валути или виртуални парични единици. Възможно е инвеститорите да нямат достъп или контрол върху виртуалната си валута или виртуална парична единица или пък виртуалната валута или виртуална парична единица да бъде открадната, например в случаите на хакерство. Принципно е възможно технологията да не e сигурна и надеждна, например в случаите на високо натоварване.

Какво е ICO?

ICO е иновативен начин за набиране на средства от широк кръг от хора, като се използват виртуални валути или виртуални парични единици. Възможно е също ICO да бъде определено като първично набиране на виртуална парична единица или продажба на виртуална парична единица. В случаите на ICO физическо или юридическо лице издава виртуална валута или виртуална парична единица и ги предлага за продажба или обмен срещу традиционни валути, като например Евро, или по-често срещу виртуални валути, например Bitcoin или Ether.

Характеристиките и целите на виртуалната валута или виртуалната парична единица варират според ICO. Някои виртуални валути или виртуални парични единици служат, за да се осигури достъп или да се закупи услуга или продукт, които емитентът развива в процеса на ICO. Други предоставят право на глас или на дял от бъдещите доходи на издателя. Някои нямат материална стойност. Някои виртуални валути или виртуални парични единици се търгуват и/ или могат да се разменят след емитирането им срещу традиционни или виртуални валути на специализирани борси за виртуални валути.

Кампаниите за ICO се осъществяват онлайн като се използват Интернет и социални медии. Обикновено виртуалните валути или виртуалните парични единици се създават и разпространяват като се използва технологията за разпределение на сметки (DLT) или блокчейн. ICO се използват за набиране на средства за широк кръг от проекти, включително, но не само, набиране на дълг за бизнеси чрез DLT. Буквално всеки, който има достъп до Интернет, може да участва в ICO.
Коментари: 0