Предприемачите с позитивни очаквания за следващите 3-6 месеца

Общият показател на бизнес климата се повишава с 3.8 пункта през януари, сочат данните на НСИ

Предприемачите с позитивни очаквания за следващите 3-6 месеца
През януари 2015 г. общият показател на бизнес климата се повишава с 3.8 пункта спрямо предходния месец вследствие на подобрените мнения на стопанските ръководители в промишлеността, строителството и сектора на услугите. 

Промишленост. Съставният показател „бизнес климат в промишлеността” нараства с 3.4 пункта в сравнение с декември 2014 г., което се дължи на по- оптимистичните оценки и очаквания на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията. По тяхно мнение настоящата производствена активност се подобрява, като и прогнозите им за следващите три месеца са тя да се увеличи. Средното натоварване на мощностите през януари се повишава с 2.7 пункта в сравнение с октомври 2014 г. и достига 76.1%, като същевременно, с оглед на очакваното търсене през следващите месеци, се предвижда излишък от мощности. 

Несигурната икономическа среда и недостатъчното търсене от страната продължават да са основните фактори, затрудняващи дейността в отрасъла. Относно продажните цени в промишлеността по-голяма част от мениджърите очакват запазване на тяхното равнище през следващите три месеца. 

Строителство. През януари съставният показател „бизнес климат в строителството” се повишава с 9.8 пункта главно поради подобрените очаквания на строителните предприемачи за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца. Прогнозите им по отношение на строителната активност през следващите три месеца са също по- благоприятни. Бизнес анкетите през януари показват, че производственият график е осигурен с договори за по-голям период от време (4.9 месеца) в сравнение с октомври 2014 г. (4.4 месеца). 

Същевременно и очакванията на стопанските ръководители относно новите поръчки през следващите шест месеца се подобряват. Основната пречка за развитието на бизнеса в отрасъла остава несигурната икономическа среда, следвана от конкуренцията в бранша и финансовите проблеми.По отношение на продажните цени в строителството очакванията на мениджърите са те да останат без промяна през следващите три месеца. 

Търговия на дребно. Съставният показател „бизнес климат в търговията на дребно” намалява с 2.0 пункта спрямо декември 2014 г., което се дължи на изместване на оценките и очакванията на търговците на дребно за бизнес състоянието на предприятията от „по-добро” към запазване на „същото“. Относно продажбите и поръчките към доставчиците през следващите три месеца очакванията им са също по- резервирани. Най-сериозният проблем за развитието на дейността в отрасъла продължава да бъде свързан с несигурната икономическа среда. 

Същевременно през последния месец се регистрира засилване на негативното влияние на фактора „недостатъчно търсене”, който измества на трето място фактора „конкуренция в бранша”. Относно продажните цени очакванията на търговците на дребно са за запазване на тяхното равнище през следващите три месеца. 

Услуги. През януари съставният показател „бизнес климат в сектора на услугите” се повишава с 4.1 пункта главно поради по-оптимистичните очаквания на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца. Подобряват се и мненията им относно настоящото и очакваното търсене на услуги. Несигурната икономическа среда и конкуренцията в бранша остават основните фактори, затрудняващи дейността в отрасъла, въпреки че през последния месец се наблюдава намаление на негативното им влияние. 

Същевременно анкетата отчита нарастване на неблагоприятното въздействие на фактора „слабости в икономическото законодателство”. По отношение на продажните цени в сектора преобладаващата част от мениджърите очакват те да останат без промяна през следващите три месеца.
Коментари: 0