При фалит на банка гарантираните депозити ще се плащат до 7 дни

Фондът за гарантиране на влоговете вече ще може да започне плащане и по усмотрение на БНБ

При фалит на банка гарантираните депозити ще се плащат до 7 дни
При отнемане на лиценз на банка или при настъпване на друго основание за изплащане на гарантирани влогове, плащането трябва да започне не по-късно от 7 дни след това. Това предвижда нова Наредба за условията и реда за изплащане на гарантираните размери по влоговете, приета в петък от  Управителният съвет на БНБ по предложение на Фонда за гарантиране на влоговете в банките (ФГВБ). Промяната е в съответствие с приетия през август 2015 г.  Закон за гарантиране на влоговете в банките (ЗГВБ), с който в българското законодателство бяха въведени изискванията на Директива 2014/49/ЕС на Европейския парламент относно схемите за гарантиране на депозити.

В допълнение към досега съществуващото основание за стартиране на изплащането, а именно решение на БНБ за отнемане на лиценз за банкова дейност, наредбата въвежда и предвидените в ЗГВБ нови две основания - решение на БНБ за установяване, че влогове в банка са неналични, или акт на съдебен орган, с който по причини, пряко свързани с финансовото състояние на банката, се препятства предявяването на вземанията на вложителите срещу банката.

Наредбата урежда условията и реда за предоставяне на ФГВБ на необходимата за изплащането информация от страна на органите на банка; формата и съдържанието на тази информация, определянето на обслужваща банка или банки, чрез които ще се извърши изплащането; изискуемите от вложителите документи във връзка с получаването на средствата по гарантираните им влогове, сроковете и редът за достъп до техните средства.
Коментари: 0