Приключи укрепването на три от подпорните стени на река Янтра

Конференция представи резултатите от проекта

Приключи укрепването на три от подпорните стени на река Янтра
248 ~ 3 мин. четене

Приключи изпълнението на проект „Дребномащабни  мерки за предотвратяване на наводнения по поречието на река Янтра в град Габрово”. Изграждане на една нова и ремонт на две съществуващи подпорни стени е резултатът от инфраструктурната разработка на обща стойност е 784 116, 18 лева, от които 39 362, 55 лева – принос на община Габрово. Проектът бе финансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013, по договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.4-06/2010/039.  Дейностите стартираха на 3 юни 2011 г., а срокът за изпълнението им беше 24 месеца.

На заключителна прес-конференция организирана от изпълнителя по информация и публичност „Бранд ПР” ЕООД за представяне на резултатите от реализирания от Община Габрово проект се състоя на 22 февруари 2013 г. в Ритуална зала на Общинската администрация. Презентация за изпълнените мерки и отчет на свършеното направи ръководителят на проекта, инж. Добрин Савчев. В своето изложение той акцентира върху приноса към устойчивото развитие на региона, който носи успешната реализация на проекта. Бяха припомнени исторически сведения за големи наводнения в гр. Габрово – през 1897 и през 1991 г., довели до големи разрушения, материални щети и жертви. Природните и географските дадености на града налагат нуждата от комплексни мерки за елиминиране на рисковете от наводнения. Ето защо този проект е основа за осъществяване на по-мащабни действия за предотвратяване на бедствия в тясно сътрудничество и с други институции, имащи отношение към тази тема.

Изборът на конкретните обекти на интервенция е резултат от задълбочени анализи на съществуващото положение. На база одобрената актуализация на общия градоустройствен план на Габрово от 1996 г., регулационните граници на р. Янтра и укрепващите съоръжения са поставени съобразно хидроложко обследване. В резултат на дейностите е изградена подпорна стена с дължина 112,5 м, продължение на съществуващата, при моста в района на Дом на хумора и сатирата и завършваща до рампата за влизане в р. Янтра по левия, по-нисък бряг, в района на ул. „Аврам Гачев”. Стената е от стоманобетон, с цел да предпазва от заливане от високи води, с имитация на зидария от естествени материали. Монтиран е предпазен поцинкован парапет, теренът над стената и рампата за обслужване на реката са подравнени. За обекта има издадено разрешение за ползване от 15 февруари 2013 г.

Ремонтирана е укрепващата подпорна стена на реката в района на блок „Простор”. Участъкът, с дължина 151 м, обхваща изграждането на стоманобетонова подсилваща подпорна стена с дължина около 36 м и укрепителни мероприятия за защита на брега и прилежащия терен от водното течение. Разрешението за ползване на строежа е от 30 ноември 2012 г. На металния парапет върху подпорната стена е монтирано декоративно осветление. Ремонтът на укрепващата подпорна стена на р. Янтра в кв. „Любово” обхваща основите на стената с цел защита от вредното влияние на водното течение и предотвратяване процесите на ерозия. Поставени са анкери във виждащата се в реката монолитна скала, както и в разрушените частично основи. Извършено е подливане на разрушените участъци и са направени други дублиращи. От 30 ноември 2012 г. е налице разрешение за ползване на строежа. След разкриване на основите на съществуващата подпорна стена се установи, че от момента на проектиране до момента на изпълнение, се налага укрепване на още 13 метра от нея. За целта е направена промяна в техническата документация и са предприети необходимите действия.

Строително-монтажните дейности по проекта бяха реализирани от консорциум „Янтра” с водеща фирма „Пътстрой-Габрово” АД и партньори софийското дружество „Валмекс” ЕООД и „Росстрой” ЕООД от Габрово. Строителния надзор извърши „Ретем” ООД, Габрово, а авторския – „Пътпроект” ЕООД, София и инж. Румен Радев от Габрово.

Подкрепи Economic.bg