Прокуратурата оспорва новата цена на газа в съда

Установени са съществени нарушения на правилата при произнасянето на КЕВР

Прокуратурата оспорва новата цена на газа в съда

Снимка: Economic.bg

Решението на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), с което от 1 април 2017 г. цената на природния газ се повишава с 29.6% отива на съд. Върховна административна прокуратура (ВАП) оспорва покачването на цената пред Административен съд София – град, съобщиха от пресцентъра на държавното обвинение.

С протестираното решение на КЕВР са утвърдени цените, по които обществения доставчик "Булгаргаз" ЕАД продава природен газ до крайните снабдители на природен газ и всички клиенти, присъединени към газопреносната мрежа и към мрежа ниско налягане; на „Овергаз Мрежи“ АД, в качеството му на краен снабдител на природен газ и цени за продажба на природен газ от крайните снабдители на клиенти, присъединени към съответните газоразпределителни мрежи.

От ВАП са установени съществени нарушения на правилата, тъй като при произнасянето на КЕВР не са отчитани обстоятелства, чието изясняване е дължимо по закон и е счетено за необходимо от самия орган.

На откритото заседание, проведено на 28.03.2017 г. въпросната информация не е обсъждана от КЕВР, а почти безкритично е прието изявлението на обществения доставчик, че условията на чл.17, ал.5 от Наредбата са практически неприложими, при това без да се уточнява, че все пак са спазени.

При проверката на ВАП са разкрити противоречия с материалноправни разпоредби (Наредба № 2 от 19.03.2013 г. за регулиране на цените на природния газ), изискващите спазване на принципа за най-ниски разходи при образуване на цената на природния газ на вход на газопреносните мрежи.

Според ВАП са нарушени и основни принципи на Закона за енергетиката - на прозрачността за определяне на цените, за възстановяване на икономически обоснованите разходи на дейността на енергийните предприятия. Според прокуратурата решението не съдържа всички конкретни цифрови величини и начинът, чрез който са определени ценовите компоненти, не е ясен и начинът на образуването им.

От ВАП е констатирано още, че решението на КЕВР противоречи с целта на закона, тъй като на практика се потвърждава (със съвсем минимални корекции и при допуснатите нарушения) заявлението на „Булгаргаз“ АД. Извършеното не е в унисон и с целите по чл.2 ЗЕ, и с основните, ръководни начала за дейността на независимия държавен орган, чиято дейност се осъществява по силата на закона въз основа на независимост, безпристрастност, професионализъм, почтеност, последователност, публичност и прозрачност.

Описаните нарушения, допуснати при издаване на протестирания акт водят до незаконосъобразност в цялост, поради което ВАП иска пълна отмяна на решение № Ц-5/31.03.2017 г. на КЕВР .

С покачването на цените на природния газ през второто тримесечие на 2017 г. клиентите на "Булгаргаз" ЕАД ще плащат съответно по 370.98 или по 363.26 лева за 1000 куб. метра без акциз, ДДС и такса за пренос (19.73 лева за 1000 куб. м.). През първото тримесечие цената на суровината беше 280.21 лева за 1000 куб. метра.

Считано от 1 април 2017 г. се въвежда и промяна в цената, по която се продава природен газ на „Овергаз Мрежи“ АД в размер на 381.78 лв./1000 nm3 (без акциз и ДДС), вкл. по 18.52 лв./1000 nm3. поради предизвиканите допълнителни разходи.

От държавното обвинение заявиха, че в съответствие с конституционните прерогативи на прокуратурата да следи за спазване на законността и в съответствие с правомощията по чл.16, ал.1, т.1 АПК е подаден протест против решението на КЕВР.

На 11 април 2017 г. ВАП протестира решението на КЕВР за цената на водата в столицата с аргументи, с че решението КЕВР не изпълнява задължението си по чл.5, ал.3 ЗРВКУ да регулира цените на В и К услугите, извършвани от „Софийска вода“ АД, а по същество е насочено към създаване на условия за изпълнение на договора за концесия между Столична община и „Софийска вода“ АД.

Продължава проверката на Върховна административна прокуратура и по повод решението на КЕВР за цената на топлинната енергия.

Коментари: 0