Промишленото производство запазва добрата тенденция

По-значително увеличение в преработващата промишленост се наблюдава при производството на основни метали

Промишленото производство запазва добрата тенденция
Обемите на промишленото производство в България продължават да растат, като се запазва положителната тенденция, започнала още през 2014 г. През септември индексът на промишленото производство, изготвян от НСИ, се е покачил с 3.2% на годишна база. Основната част от този ръст се дължи на производството в добивната промишленост, където скокът е със 7.7%. При преработващата промишленост ръстът е с 4.3%, а при енергетиката има спад от 3.5%.

Индексът на промишленото производство е основен краткосрочен икономически бизнес показател, който има за цел да измери месечните изменения в промишленото производство в продължение на дълъг период от време. Месечното наблюдение позволява да се проследи икономическото развитие в най-ранния му стадий т.е. навременният индекс на промишленото производство е подходящ за краткосрочно наблюдение на развитието на икономиката.

По-значително увеличение в преработващата промишленост спрямо предходната година се наблюдава при производството на основни метали (28.1%), производството на машини и оборудване с общо и специално предназначение (17.9%), производството на автомобили, ремаркета и полуремаркета (14.2%), производството на изделия от каучук и пластмаси (13.9%).

Намаление е отчетено при обработката на кожи; производството на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм (12.5%), производството на метални изделия, без машини и оборудване (7.9%), производството на облекло (6.6%), производството на мебели (5.7%).
Коментари: 0