Работодателите с 25 предложения за пенсионната система

Предлагат държавните служители да се осигуряват сами и да се отмени затвора за неплатени осигуровки

Работодателите с 25 предложения за пенсионната система
216 ~ 3 мин. четене

Запазване на тристълбовия модел на пенсионно-осигурителната система система, изчистване на системата от плащания с характер на социално подпомагане, радикална промяна в системата за определяне и отпускане на пенсии за инвалидност, отделяне в самостоятелен фонд на приходите и разходите за осигурените по чл.69/КСО лица и промяна в категоризацията на труда (отмяна на втора категория и нови критерии за първа категория труд). Това са шестте ключови искания на национално представителните работодателски организации, изпратени с писмо до вицепремиера, министър на труда и социалната политика и председател на НСТС Ивайло Калфин.

На основата на тези базови предложения АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ настояват да се извършат необходимите актюерски разчети и да се пристъпи към осъществяване на 25 допълнителни стъпки, подробно разписани в писмото до председателя на НСТС. Сред тях са:

-     Премахване на задължението за работодателите да заплащат първите 3 дни болнични на работника, прието като временна антикризисна мярка през 2010 г.;

-     Постепенно изравняване на минималния осигурителен доход за земеделските производители с този за самоосигуряващите се лица;

-     Въвеждане на лични осигурителни вноски и на минимална възраст за пенсиониране за държавните служители и за служителите от специалните ведомства;

-     Индексация по швейцарското правило на действащия размер на максималния осигурителен доход през две години, с приложим коефициент две години по-рано спрямо текущата година (пример, първа индексация през 2017 г. с коефициент от 2015 г., втора индексация през 2019 г. с коефициент от 2017 г. и т.н.);

-     Отпадане на възможността за зачитане на осигурителен стаж 4 г. за 5 г. при осигуряване на повече от едно основание;

-     Определяне на индивидуалния коефициент за пенсиониране (ИКП) като средноаритметично на месечните ИКП и отпадане на трите най-добри години преди 1997 г. при изчисляване на ИКП;

-     Въвеждане на многофондова система във втори и трети стълб на пенсионната система, както и възможност за осигурените в УПФ и ППФ лица при придобиване право на пенсия да избират между изплащането на пожизнена пенсия, срочна пенсия или еднократно или разсрочено изплащане на цялата натрупана по индивидуалната партида сума при създаване на гаранционен пул;

-     Начисляване на лихва върху забавените от страна на НАП преводи на средства към ДЗПО, както и предвиждане на санкции за виновните за това длъжностни лице.

Работодателските организации настояват за отмяна на въведената наказателна отговорност за укриването на осигурителни вноски и декларират готовност да инициират сезиране на Конституционния съд по този въпрос от правоимащите лица и институции.

Работодателите не подкрепят част от предложенията на работната група по пенсионна реформа, вкл.:

-     Въвеждането на ежегодно служебно преизчисляване на пенсиите за придобит осигурителен стаж и осигурителен доход след пенсионирането;

-     Изплащането на обезщетения за безработица (в минимален размер за срок от 12 месеца) на дългосрочно безработните (над 1 г.), на които не достигат 2 години за придобиване право на пенсия. Вместо това, работодателите предлагат за тези лица да се приложи схема за ранно пенсиониране при намален размер на пенсията съобразно броя на недостигащите месеци осигурителен стаж;

-     Удвояването (от 5 на 10 г.) на давностния срок по чл. 109 от ДОПК за деклариране на данъчни задължения.

Друга част от предложенията на работната група по пенсионна реформа получават подкрепата на работодателските организации, вкл. повишаването на тавана за максимален размер на получаваните една или повече пенсии от 35 на 40 на сто от максималния осигурителен доход, както и възможността лицензираните пенсионноосигурителни дружества да учредяват и управляват доброволни фондове за безработица и/или професионална квалификация.
Коментари: 0