2,9% годишен ръст на икономиката към март

От началото на годината увеличението е 0,7%

2,9% годишен ръст на икономиката към март
През първото тримесечие на 2016 г. брутният вътрешен продукт (БВП) нараства с 2.9% спрямо съответното тримесечие на предходната година и с 0.7% спрямо четвъртото тримесечие на 2015 г. според сезонно изгладените данни на НСИ.

БВП в стойностен обем, текущи цени 

Според експресните оценки на НСИ за първото тримесечие на 2016 г. БВП в номинално изражение достига 17 926 млн. лева. Реализираната добавена стойност през първото тримесечие на 2016 г. е 15 207 млн. лeвa. По елементи на крайното използване най-голям дял в БВП заема крайното потребление (85.2%), което в стойностно изражение възлиза на 15 268 млн. лева. През първото тримесечие на 2016 г. бруто капиталообразуването е 2 839 млн. лв. и заема 15.8% относителен дял в БВП. Външнотърговското салдо е отрицателно.

Тримесечни изменения 

През първото тримесечие на 2016 г. спрямо четвъртото тримесечие на 2015 г. БВП по сезонно изгладени данни се увеличава с 0.7%. За същия период брутната добавена стойност нараства с 0.9%. Според експресните оценки на БВП по елементи на крайното използване през първото тримесечие на 2016 г. принос за регистрирания икономически растеж има крайното потребление - с 0.5%.

Годишни изменения 

През първото тримесечие на 2016 г. БВП по сезонно изгладени данни нараства с 2.9% спрямо същото тримесечие на предходната година. Брутната добавена стойност се увеличава с 2.5%. Крайното потребление регистрира положителен икономически растеж от 2.4%. Бруто образуването на основен капитал отчита намаление през първото тримесечие на 2016 г. спрямо съответното тримесечие на предходната година с 3.9%. Износът и вносът на стоки и услуги намаляват съответно с 0.3 и 2.8%.
Коментари: 0