Ръст с 2,9% на БВП през третото тримесечие на 2015

Износът и вносът на стоки и услуги се увеличават

Ръст с 2,9% на БВП през третото тримесечие на 2015

Брутният вътрешен продукт на страната е нараснал с 2,9% на годишна база през третото тримесечие на 2015 г. и с 0,7% спрямо второто тримесечие на годината. Това показват предварителните данни на НСИ, оповестени днес.

Стойността на БВП за месеците юли, август и септември е 23,5 млрд. лв. по текущи цени, а на глава от населението се падат 3 267 лв. от обема на показателя.

Създадената от отраслите брутна добавена стойност възлиза на 19,9 млрд. лв. Тя нараства с 1,6% на годишна база и с 0,2% спрямо предходното тримесечие.

През третото тримесечие на годината относителният дял на аграрния сектор в добавената стойноста на икономиката е 8,6% и нараства спрямо същия период на миналата година. Индустриалният сектор намалява дела си, а услугите остават на същото ниво.

Тримесечни изменения

По предварителни данни за третото тримесечие на 2015 г. крайното потребление нараства спрямо предходното тримесечие с 1%, а брутообразуването в основен капитал - с 0,6%. Износът на стоки и услуги намалява равнището си с 1,9%, а вносът на стоки и услуги - с 0,8%.

Годишни изменения

Динамиката на брутната добавена стойност се определя от регистрирания растеж в: Създаване и разпространение на информация и творчески продукти, далекосъобщения - 3,7%, Промишленост - 3,5%, Държавно управление; образование; хуманно здравеопазване и социална работа - 3,3%, Професионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейности - 3%, Операции с недвижими имоти - 1,7%, Селско, горско и рибно стопанство - 1,1%, Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство - 0,5%, Финансови и застрахователни дейности - 0,5%. 

По отношение на компонентите на крайното използване принос за регистрирания положителен икономически растеж има крайното потребление с ръст от 1%. Износът на стоки и услуги се увеличава с 5,8%, а вносът на стоки и услуги - с 3,3%.

Коментари: 0