Расте бедната средна класа, мигрантите допринасят за това

Социалното неравенство продължава да се увеличава, особено сред младите

Расте бедната средна класа, мигрантите допринасят за това

И в Германия, и в САЩ хората със средни доходи намаляват, най-голямото имуществено разслоение се наблюдава сред младежите и мигрантите, сочи анализ на Германския институт за икономически изследвания (DIW).

Средната класа е основата на съвременното западно общество, но и в Америка, и във Федералната република нейният дял в структурата на населението се съкращава. Учените отдавна наблюдават това явление, но сега експертите от DIW сравниха особеностите на имущественото разслояване в САЩ и Германия.

Делът на хората със средни доходи се свива

Свиването на средната класа през последните десетилетия в двете най-големи икономики от двете страни на Атлантика върви паралелно и с еднакви темпове, като след 2000 г. то се ускорява. В същото време демографската ситуация в двете държави е различна: в САЩ бързо нараства броят на възрастното население (до голяма степен благодарение на миграцията), в Германия – по-бавно (въпреки миграцията).

Учените разглеждат средната класа не като комплексно социално явление, а като група с определено ниво на доходи. В основата на изчисленията е взет доходът преди данъците и социалните осигуровки, но се е разглеждало не средноаритметичното число, а медианата (величина, намираща се точно по средата). Авторите на изследването са причислили към получателите на среден доход всички, които имат от 67% до 200% от медианата.

Ако в Америка групата на хората със среден доход през 1971 г. е включвала 61% от възрастното население, то 2 десетилетия по-късно техният брой е бил 56%, а през 2015 г. – само 50%. В обединена Германия през 1991 г. 60% са разполагали със средни доходи, а през 2013 г. – 54%.

Трябва да се отчете, че в изследването отделно се посочва долната средна и висшата средна класа. В Америка делът на тези 2 групи за последния четвърт век не се е променил, а в Германия те са нараснали незначително, така че общото количество на средната класа не се е свило толкова силно, както може да ни се струва на пръв поглед.

Възрастовата група 30-44-годишните: или горе, или долу

Въпреки това, разслояването на обществото продължава. В САЩ поляризацията е по-ярко изразена, отколкото във ФРГ. В Америка делът на получателите на висок доход (висшият клас) се е увеличил от 5% на 9%, а в Германия – от 2 на 4%. Едновременно с това делът на хората с ниски доходи е нараснал сред американците от 18% на 20%, а сред немците – от 20% на 21%. Тези цифри не могат да бъдат интерпретирани като обедняване на средната класа, но тенденция за нарастването на нейния най-беден слой е факт.

Учените от DIW са анализирали кои именно категории възрастни най-често напускат средната класа и в каква посока. И в САЩ, и във ФРГ делът на хората със средни доходи сериозно се свива във възрастовата група от 30 до 44 години. В наши дни именно на тази възраст хората най-често правят кариера, издигат се в горната част на средната класа или направо във висшата класа, или сериозно влошават своето материално положение.

В същото време младите хора на възраст от 18 до 29 години и в САЩ, и в Германия все по-трудно могат да се издигнат в средната класа и да останат там. А хората над 65 години, точно обратното, все по-често успяват да запазят достигнатия през годините жизнен стандарт. Пенсионерите са единствената възрастова група и от двете страни на Атлантика, където делът на хората със среден доход е нараснал значително. В Германия от 35% в началото на века до 41% през 2013 г.

Миграцията увеличава обедняването на средната класа

Заедно с младежите друга голяма категория, която най-често попълва долния слой на средната класа, са мигрантите. Според изследването на DIW, през 1991 г. 70% от живеещите в Германия чужденци (лица, родени в друга страна) са принадлежали към средната каса, 7% са имали високи доходи, 23% – ниски.

През 2013 г. делът на представителите на средната класа сред мигрантите се е свил до 55%, делът на хората с високи доходи е нараснал минимално до 8%, а бедните вече са били 37%. Тук не малка роля е изиграл и качественият фактор: нивата на образование и квалификация на много мигранти са се оказали недостатъчно високи за получаването на добре платена работа.

Американската статистика, за разлика от немската отчита етническия произход. Най-големият дял на нископлатените се пада именно на мигрантите от Латинска Америка и афроамериканците, отбелязва изследването на DIW.

Коментари: 0