С голяма ревизия БНБ увеличи преките инвестиции до 1 млрд. лв.

Дяловият капитал е отрицателен и възлиза на 333.6 млн. евро за януари-юли 2019 г.

С голяма ревизия БНБ увеличи преките инвестиции до 1 млрд. лв.
Георги Желязков Автор: Георги Желязков

Преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в България за първите шест месеца на годината са 525 млн. евро (1.026 млрд. лв.), показват данните на БНБ. Сравнително голямата сума е факт след голяма ревизия, направена от централната банка за периода от 2016 г. насам. Преди корекцията сумата на чуждите вложения у нас беше 457 млн. евро.


Голямата разлика е, че сега статистиката отчита по-малко инвестиции под формата на дългови инструменти и по-малко изтичане на дялов капитал. Така нетно общите преки инвестиции са със 70 млн. евро повече.


Данните само за юли обаче са доста негативни. Общо ПЧИ (дялов капитал, дългови инструменти и реинвестирана печалба) са оценени от БНБ на едва 8 млн. евро. Трябва да се има предвид, че централната банка ще направи ревизия и на тези данни и те с голяма вероятност ще са по-големи в следващите месеци.
  
Дяловият капитал (преведени/изтеглени парични и апортни вноски на нерезиденти в/от капитала и резервите на български дружества, както и постъпления/плащания по сделки с недвижими имоти в страната) е отрицателен и възлиза на 333.6 млн. евро за януари-юли 2019 г. Той е по-нисък с 324.2 млн. евро от този за януари – юли 2018 г., който е отрицателен в размер на 9.4 млн. евро.


Нетният поток от инвестиции на чуждестранни лица в недвижими имоти е положителен в размер на 3.6 млн. евро, при положителен нетен поток от 12.9 млн. евро за януари – юли 2018 г. По страни, най-голям дял в инвестициите в недвижими имоти имат Русия (1.1 млн. евро), Холандия (0.6 млн. евро) и Латвия (0.6 млн. евро).


По предварителни данни, статия Реинвестиране на печалба (показваща дела на чуждестранните инвеститори в текущата печалба или загуба на дружеството на база на счетоводни данни за финансовия резултат) е отрицателна и възлиза на 72.1 млн. евро, при положителна стойност от 26.5 млн. евро за януари-юли 2018 г.


За януари – юли 2019 г. нетният поток по подстатия Дългови инструменти (промяната в нетните задължения между дружествата с чуждестранно участие и преките чуждестранни инвеститори по финансови, облигационни и търговски кредити) възлиза на 938.4 млн. евро, при 152.4 млн. евро за януари – юли 2018 г.


Най-големите нетни потоци по преки инвестиции в страната за януари-юли 2019 г. са от Холандия (221 млн. евро), Германия (188.6 млн. евро) и Великобритания (103.8 млн. евро).

Коментари: 0