Състояние на инвестициите в България в периода 2007-2016 г.

Българската стопанска камара продължава поредицата си „Стига вече“

Състояние на инвестициите в България в периода 2007-2016 г.

Българската стопанска камара (БСК) продължава поредицата си „Стига вече“, в която се публикуват без коментар статистически данни и други обективни факти. Целта на работодателската организация е да оборва „алтернативни“ факти, които често се лансират от политиците в публичното пространство.

По долу публикуваме избраните данни:

Налице е значителен спад на дела на инвестициите в БВП - от 33% през 2007 г. на 18.6% през 2016 г. Това е индикация, че ръстът на БВП за този период не е в резултат на инвестиционна активност, което би осигурило устойчивост на растежа, а на повишено потребление и подобряване на търговския баланс.

Физическият обем на инвестициите в капиталови активи се запазва приблизително един и същ.

Публичните инвестиции намаляват два пъти – от 5.2% от БВП през 2007 г. до 2.6% през 2016 г.

Частните инвестиции за периода са средно 5 пъти по-високи от публичните, като през 2016 те надхвърлят публичните инвестиции 7 пъти.

Физическият обем ПЧИ отбелязва спад от 14 пъти през 2016 г. спрямо 2007 г. За 2017 г. се очертава същата тенденция на спад. Влошава се и структурата на ПЧИ - над 40% от тях са под формата на заеми от компаниите-майки. Положителна е тенденцията за нарастване дела на реинвестираната печалба в ПЧИ, която от 2013 г. е положителна стойност и нараства до 51.7% през 2016 г.

Наблюдава се стабилен ръст на българските инвестиции в чужбина – от 236.5 млн. евро през 2010 г. на 320.2 млн. евро през 2016 г., като през 2016 спрямо 2015 г. (147 млн. евро) се наблюдава двукратен ръст. Силният ръст в износа на инвестиции води до изтичане на национален доход, работни места, капитали и е индикатор за влошена бизнес среда.

Усвояването на средствата по оперативните програми в програмния период 2007-2013 г. като източник на инвестиционен ресурс, е добро и е в размер на 95% от предоставеното финансиране. Пикът на усвоените средства е в периода 2014-2015 г. през двете допълнителни години n+2 от програмния период. Към 3.11.2017 г. размерът на договорените средства от програмния период 2014-2020 е 46%, а на разплатените средства е 14%.

Делът на разходите за НИРД в БВП през периода 2007-2015 г. нараства в резултат на увеличеното частно финансиране. Неблагоприятен е спадът на дела на НИРД в БВП от 1.0% през 2015 г. на 0.8% през 2016 г. при цел, съгласно Стратегия 2020, от 1.5% през 2020 г. Спадът е индикатор за влошаване качеството и иновативността на инвестициите.

Коментари: 0