Съветът на ЕС окончателно одобри новата Газова директива

От 28-те държави членки единствено България не е гласувала \"за\"

Съветът на ЕС окончателно одобри новата Газова директива
6780 ~ 3 мин. четене

Съветът на Европейския съюз окончателно одобри днес измененията на европейската Газова директива, която предвижда по-строги правила за газопроводите в ЕС от трети страни, в това число и „Северен поток 2”.

Европейският парламент прие измененията на 4 април и днес без обсъждане те бяха приети от Съвета. Това е последният етап от приемането на измененията в Директивата за природния газ, която е част от Третия енергиен пакет на ЕС. Тази седмица промените трябва да бъдат официално подписани по време на пленарната сесия на Европейския парламент в Страсбург. Те ще влязат в сила 20 дни след датата на публикуването им в официалният вестник на ЕС. Страните от ЕС имат девет месеца, за да включат новите правила в националното си законодателство.

Deutsche Welle пише, че по време на гласуването на заседанието на Съвета на ЕС в Люксембург 27 държави членки са гласували "за", а България единствена е гласувала с „въздържал се”.

Общата цел на изменението на Директивата за природния газ е да се гарантира, че правилата, регулиращи вътрешния пазар на газ в ЕС, се прилагат за газопроводи между държава членка и трета страна.

Приетото днес изменение предвижда възможност за дерогации за съществуващи тръбопроводи до и от трети страни, както и ясни процедури за преговори с трети държави и за изключения по отношение на нови тръбопроводи.

Правилото, което постановява, че собствеността на газопреносната инфраструктура трябва да бъде трябва да бъде отделена от тази на газа, вече се прилага за тръбопроводите в ЕС. С новото законодателство това би било приложимо за всички газопроводи в ЕС като общо правило, дори когато те произхождат от страни извън Европейския съюз, с възможност за дерогации за съществуващи газопроводи и изключения за нови.

Нови газопроводи от страни извън ЕС

Новите правила дават изключителна компетентност на ЕС, когато става въпрос за споразумения за нови газопроводи от държави извън ЕС. Държавата членка, в която се намира първата входна точка на газопровода, се консултира със съответната страна извън ЕС, преди да вземе решение за освобождаване, основано на правилата на ЕС. Комисията взема обвързващото решение дали да предостави освобождаването. Ако оценката на държавата членка се различава от тази на Комисията, върховенство ще има оценката на Комисията.

Комисията може също така да разреши на държава членка да започне преговори с държава извън ЕС, освен ако не прецени, че това е в противоречие с правото на ЕС или в ущърб на конкуренцията и сигурността на доставките. Преди да подпише такова споразумение, държавата членка уведомява Комисията за текста на споразумението и получава разрешение да го подпише.

Европейският парламент също така включи в текста разпоредба, че при никакви обстоятелства споразумение между държава членка и държава извън ЕС не води до забавяне на прилагането на тази директива. Държавите членки ще разполагат с девет месеца, за да приведат своето национално законодателство в съответствие с нея.

Съществуващи газопроводи от страни извън ЕС

По отношение на дерогации за съществуващи тръбопроводи (свързани с тръбопроводи на ЕС преди влизането в сила на настоящата директива) държавата членка, в която се намира първата входна точка на тръбопровода, може да се отклони от новите правила, при условие че тази дерогация не е в ущърб на конкуренцията в ЕС. Държавите членки могат да вземат решение за дерогация в рамките на една година след влизането в сила на директивата. Ако тръбопроводът е разположен на територията на повече от една държава членка, то първата се консултира с останалите, преди да предостави такава дерогация.

Коментари: 0