Създават информационна система за проучване на подземни богатства

Поръчката е по ОП \"Административен капацитет\"

Създават информационна система за проучване на подземни богатства

Министерството на енергетиката обявява обществена поръчка за изграждане на информационна система, като критерий за оценка на офертата е най-ниска цена.

Системата ще събере процедурите по предоставяне на разрешения за търсене и проучване на подземни богатства.

Обществената поръчка бе публикувана в Регистъра на обществените поръчки. Предметът е: "Изграждане на информационна система за процедурите по предоставяне на разрешения за търсене и проучване или проучване и на концесии за добив на подземни богатства".

Поръчката е по Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, Приоритетна ос III "Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление", подприоритет 3.2 "Стандартна информационно-комуникационна среда и оперативна съвместимост", бюджетна линия BG051PO002/13/3.2-04.

Максималната стойност е до 283 000 лв. Същността на дейността е изграждането на информационна система, предоставяща информация на кандидати – физическо или юридическо лице или техни обединения по отношение на процедурите по предоставяне на разрешения за търсене и проучване или проучване и на концесии за добив на подземни богатства.

Коментари: 0