Вземания от КТБ се предявяват до 22 юни

Това може да стане лично в банката или по пощата, не и по електронен път

Вземания от КТБ се предявяват до 22 юни
3875 ~ 3 мин. четене
Искови молби за вземанията от Корпоративна търговска банка (КТБ) могат да се предявяват до 22 юни. Това е указано на сайта на банката. Вложителите с негарантирани влогове не е необходимо да подават специално молба, тъй като синдикът е длъжен да ги впише в списъка служебно, съобщава БНР. 

Според информацията, публикувана на сайта на банката в несъстоятелност, синдиците в Корпоративна търговска банка служебно вписват като приети вземанията на вложителите в банката; както и тези на работниците и служителите, произтичащи от трудово правоотношение с банката, възникнало до една година преди датата на решението за откриване на производство по несъстоятелност. Служебно се вписват и установените с влезли в сила актове публични вземания.

До два месеца от обявяването на несъстоятелността, което в случая с КТБ означава 22 юни, могат да се предявяват искания за вземания. Това трябва да стане лично в централата на банката или по пощата, като е валидна датата от пощенското клеймо. По електронен път искания не се приемат.

След като изтече двумесечния срок за предявяване на вземанията (22 юни 2015 г.), синдикът в срок до 14 дни съставя списък на приетите от него вземания.

След съставянето на списъка синдикът заявява за обявяване в Търговския регистър и публикува най-малко два пъти в един или повече централни всекидневници съобщение за мястото, където списъкът ще бъде на разположение за проверка в 14-дневен срок от обявяването.

Кредиторите, които не са предявили вземанията си в двумесечния срок по чл. 63, ал. 1 от ЗБН могат да предявят установителен иск пред съда по несъстоятелността в едногодишен срок от датата на решението за откриване на производство по несъстоятелност. В конкретния случай този срок изтича на 22 април 2016 г.

Изплащане на вземането се извършва по следния ред (чл. 94 от Закона за банковата несъстоятелност):

  • първо се удовлетворяват обезпечените вземания (чл. 94, ал. 1, т. 1 и т. 2);
  • разноските по несъстоятелността (чл. 94, ал. 1, т. 3);
  • вземания, за които Фондът се е суброгирал, и вземания на вложители, които не са покрити от системата за гарантиране на влоговете (чл. 94, ал. 1, т. 4);
  • вземания на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване (чл. 94, ал. 1, т. 4а)
  • вземания на банките (чл. 94, ал. 1, т. 5);
  • текущи вноски, дължими към Държавното обществено осигуряване и възникнали до една година преди датата на решението за откриване на производство по несъстоятелност, както и вземания, произтичащи от трудови правоотношения, възникнали до една година преди датата на решението за откриване на производството по несъстоятелност (чл. 94, ал. 1, т. 6);
  • текущи публичноправни вземания на държавата и общините, като данъци, мита, такси и други, и вземания, възникнали до една година преди датата на решението за откриване на производство по несъстоятелност (чл. 94, ал. 1, т. 7);
  • всички останали вземания (чл. 94, ал. 1, т. 8);
  • законна или договорна лихва върху необезпечено вземане, дължима след датата на решението за откриване на производство по несъстоятелност за банката (чл. 94, ал. 1, т. 9);вземане, произтичащо от безвъзмездна сделка (чл. 94, ал. 1, т. 10); Необезпечените вземания, след тези по ред трети, се изплащат при пълно удовлетворяване на вземанията от предходния ред.
Подкрепи Economic.bg