Законът за извънредното положение забранява запор на сметки

Ако предприятие преустанови работа, служителите имат право на обезщетение до 50% от брутната заплата

Законът за извънредното положение забранява запор на сметки
32381 ~ 2 мин. четене

При извънредното положение се спира налагането на запори на банкови сметки на физически лица, както и на запори върху трудови възнаграждения и пенсии. Забранява се и извършването на описи на движими и недвижими вещи на физически лица. Това предвижда проектът на Закон за мерките по време на извънредното положение, внесен днес в деловодството на парламента от депутати от ГЕРБ.

Със закона се прекратяват и всички олявени процедури за публична продан и въвод във владение, обявени от държавните и частни съдебни изпълнители.

До отмяна на извънредното положение спират да текат и всички процесуални срокове по съдебни прозиводства, с изключение на наказателните производства.

Забраняват се посещениеята в увеселителни и игрални зали, дискотеки, барове, ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафенета, сладкарници и големи търговски центроле, тип мол, с изключение на банковите и застрахователните офиси, хранителните магазини и аптеките в тях. Неупоменатите търговски дейности продължоват да функционират по досегашния си ред при строго спазване на санитарно-хигиенните изисквания.

На ресторантите и заведенията за бързо обслужване се разрешава да извършват доставки при строго спазване на санитарно-хитиенните изисквания.

Забраняват се учебните занятия и всички извънкласни мероприятия, при възможност се въвежда дистанционна форма на обучение. Забраната важи и за детски ясли и градини.

Забранява се провеждането на всякакъв вид масови мероприятия.

Забрана се налага и върху планови консултации, профилактични прегледи и имунизации, планови операции, както и свижданията във всички лебечни заведения.

Забраняват се обученията и командировките в страната и чужбина.

При установено извънредно положение работодателят може със заповед да преустанови работата на предприятието, на част от него или на определени работници и служители - до прекратяване на извънредното положение. В такъв случай работодателят има и право да предостави годишния платен отпуск на служител и без неговото съгласие, включително на служители с под 8 месеца трудов стаж. Ако работникът е използвал целия платен отпуск, работодателя предоставя използване на неплатен отпуск.

За времето на преустановяване работа на предприятието, работникът има право на обезщетение в размер на 50 на сто от брутното му трудово възнаграждение, но не по-малко от 75% от минималната работна заплата.

Срокът на валидност на личните карти и свидетелствата за управление на МПС, който изтича в периода от влизане в сила на закона до 31 октомври 2020 г., се удължава с 6 месеца.

В Закона е предвидено и наказание до 3 години лишаване от свобода и глоба от 1000 до 10 000 лева за лица, които разпространяват неверни повиквания и заблуждаващи значи за тревога, както и невярна информаци яза разпространението на заразна болест.

Коментари: 0