30% от Сребърния фонд в ДЦК

Кабинетът прие промените в закона в първоначалния им вариант, а парите ще могат да се използват след 2028 година

До 30% от активите на Сребърния фонд може да се инвестират в български държавни ценни книжа. Ограничението се увеличава стъпаловидно за всяка следваща година с по 10%.

Така през 2016 г. и следващите години фондът не може да инвестира повече от 70% от активите си в родни държавни облигации. Това прие правителството днес, като одобри проекат на Закон за изменение и допълнение на Закона за Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система (ЗИД на ЗДФГУДПС).

Прилагането на изключително консервативен подход при управление средствата на фонда за периода от неговото създаване до настоящия момент, изразяващ се в инвестиране на средствата му само под формата на депозити в БНБ, доведе до ниска, но положителна номинална доходност. Отговорното поведение при управлението на публичните средства налага необходимостта да се държи сметка не само за постигането на положителна номинална доходност, а и на реалната, се казва в мотивите на решението.

При определяне на ограниченията, свързани с рисковите експозиции, са следвани европейски практики, утвърдени при управлението на инвестиционни портфейли на държавни резервни пенсионни фондове, към които принадлежи и т. нар. Сребърен фонд.

Със законопроекта се въвеждат възможности и за по-гъвкав инвестиционен избор на инструменти с фиксиран доход за сметка на акциите чрез повишаване на лимитите за инвестиране в дългови финансови инструменти. Предложените промени са в съответствие с основните принципи на инвестиране на фонда - надеждност, доходност, ликвидност и диверсификация, гласи още решенеито.

Фондът ще може да инвестира в акции на местния и чужди пазари, ако те кумулативно покриват изискванията да бъдат приети за търговия на регулиран пазар и да са включени в представителен индекс.

За дълговите ценни книжа остава изискването да бъдат с инвестиционен клас рейтинг, присъден от регистрирана или сертифицирана агенция за кредитен рейтинг.

За корпоративните облигации е предвидено и допълнителното изискване да бъдат търгувани на регулиран пазар.

Запазват се забраните за инвестиции в акции и дялове на колективни инвестиционни схеми или други предприятия за колективно инвестиране, в недвижимо имущество, включително чрез акции или дялове на предприятия за колективно инвестиране, както и в ценни метали и сертификати върху тях.

По предложение на синдикатите и вследствие на актюерските разчети на НОИ за необходимостта от трансфери, в проекта е предложено удължаване на първоначалния период за трансфер до 2028 година.

Коментари: 0