Бизнесът срещу скока на съдебните такси

Не може да се натоварват фирмите в период на криза, за да се изпълни бюждета на магистратите, е позицията на БСК

6354 ~ 2 мин. четене

Бизнесът се обяви категорично против скока на съдебните такси.

Българската стопаска камара изразява загриженост, че в период на продължаваща икономическа криза, при недостиг на оборотни средства и нарастване на фирмените фалити, както и свиване пазара на труда и доходите на населението, по фискални съображения се предлага повишаване размера на съдебните такси.

Това се казва в позиция на стопанската камара по повод искането от края на изтеклата седмица от страна на Висшия съдебен съвет (ВСС) за вдигането на таксите. Целта, според магистратите, е постигане на планираните за тази година 140 млн.лв. собствени приходи към бюджета на съдебната власт.

Според БСК предложението не е съобразено основен конституционен принцип, а именно – правото на гражданите за достъп до правосъдие и принципът на поносимост на таксите, прогласен в чл. 60 от Конституцията, както и със Закона за държавните такси, който установява изискването за разходоориентираност и икономическа обоснованост на таксите, като цена на услуга, предоставяна от държавата.

Предвидените в закона случаи на освобождаване от съдебни такси (трудови дела, дела за издръжка и др.) с цел гарантиране на равен достъп до правосъдие на всеки гражданин е в изпълнение на социалните функции на държавата. Тези функции не би следвало да се прехвърлят на гражданите и фирмите чрез завишаване на съдебните такси.

Високите съдебни такси при предявяване на искове за присъждане на вземания са допълнителен фактор, генериращ междуфирмена задлъжнялост. Освен това, не са малко случаите, при които пропорционалната такса върху цената на иска значително надхвърля съдебните разноски, особено при искове в големи размери, кават от БСК.

Във връзка с горното, БСК поддържа предложението сиза поетапно заплащане на пропорционалната такса по граждански дела, като антикризисна мярка в подкрепа на малкия и среден бизнес.

От камарата припомнят, че в писмо до министъра на правосъдието от 22.03.2012 г. БСК предложи да бъде направена промяна в Тарифата за таксите, събирани от съдилищата, като при пропорционалните такси от 4% върху цената на иска (за първа инстанция) се предвиди поносим за ищеца максимален размер, платим при стартиране на съдебното производство, а при финализирането му разликата до пълния размер от 4% да бъде внасяна от загубилата делото страна.

Подобна промяна ще гарантира правото на бърз и справедлив процес и е в съответствие с европейската инициатива за намаляване на административната тежест, облекчаване на процедурите и свързаните с тях разходи. Мярката ще улесни малкия и среден бизнес, а и всички останали търговци, при завеждане на дела и ще създаде нормативна среда, благоприятстваща упражняването на конституционното право за достъп до правосъдие. Косвено, мярката ще доведе до намаляване на междуфирмената задлъжнялост, запазаване на работните места и възможност за нови инвестиции.

Подкрепи Economic.bg