323 872 предприятия са работили у нас през 2010 г.

През 2009 г. „умрелите предприятия” са били 25 772, показват данните на НСИ

6672 ~ 3 мин. четене

През 2010 г. в България са работили 323 872 активни предприятия, което е с почти 1.2% по-малко в сравнение с предходната година. Това показва демографията на предприятията, публикувана от Националния статистически институт (НСИ).

Най-голям относителен дял в съвкупността на активните предприятия през целия период (2006 - 2010 г.) имат активните предприятия с 0 наети лица. През 2010 г. техният брой е 142 166 и съставлява 43.9% от всички активни предприятия. В следващата група „1-4 наети” попадат 128 739 предприятия, което е 39.7% от общия брой за 2010 година. Най-нисък е делът на предприятията в групата „5 - 9 наети лица”. Средно за периода той е едва 8.6%, докато в групата „70 и повече наети лица” средно за разглеждания петгодишен период попадат 10.0% от активните предприятия. Броят на заетите лица в групата „10 и повече” съставлява 72.7% от заетите в периода 2006 - 2010 г., докато делът на предприятията в тази група е едва 10.0% от общия брой активни предприятия. И обратно - срещу големия брой активни предприятия в групата с нула наети - 43.2%, стои малък брой заети лица - едва 5.9% от общия брой на заетите лица в страната.

Почти 11.4% от общия брой предприятия в разглежданите сектори на икономиката са създадени през 2010 г. За последните пет години средногодишно са се раждали малко над 17% от броя на активните през периода предприятия. За периода 2006 - 2010 г. най-много фирми са създадени в секторите търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети, като средно за петгодишния период този дял е 40%. Същевременно най-нисък е делът на нововъзникналите предприятия в добивната промишленост - под 0.1% средно за периода. Тази тенденция се запазва и през 2010 г.

Като цяло структурата на родените предприятия по икономически сектори остава относително стабилна през разглеждания петгодишен период.

За периода от 2006 до 2010 г. най-голям е броят на новосъздадени предприятия, които не са наели работна ръка. В групата на фирмите, които не са наели нито един работник през 2010 г. попадат 23 623 предприятия, следвани от групата с 1 до 4 наети - 11 650. През същата година новородените предприятия с 10 и повече наети лица са само 623.

Почти 81% от създадените през 2009 г. предприятия оцеляват една година по-късно, като в групата с „10 и повече наети" този относителен дял е почти 94%. През 2009 г. новите предприятия са 57 741, като от тях 46 530 са преживели успешно 2010 г. Най-висок е делът на оцелелите предприятия в сектора на доставяне на води, канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване" - 89%, а най-нисък – в сектора на операции с недвижими имоти - под 75%.

Най-жизнеспособни се оказват предприятията от сектор „Финансови и застрахователни дейности", където делът на единиците, сполучливо преживели петгодишния период, е почти 10.2%. На другия полюс са предприятията от сектор „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива" със стойност малко над 2% по този показател.

Данните за „умрелите” предприятия се отнасят за 2009 г., което се дължи на специфичната методология за определянето им. През 2009 г. техният брой възлиза на 25 772, или почти 8% от броя на активните предприятия през годината. В резултат на умирането им работните си места са загубили над 2.2% от заетите през същата 2009 г. лица. През разглежданата 2009 г. малко над половината умрели предприятия - 21 207, са били класифицирани в сектор „Търговия, ремонт на автомобили, лични вещи и стоки за домакинството".

Най-жизнеспособни са се оказали предприятията от секторите „Добивна промишленост", „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива", доставяне на води, канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване и финансови и застрахователни дейности, които са намалели общо с 601, което е под 0.2% от броя на активните през годината предприятия.

Подкрепи Economic.bg