470 млн. лв. е бюджетният излишък през април

Финансовото министерство ревизира леко нагоре предварителните данни, които публикува в средата на май

Бюджетното салдо по консолидирания бюджет на месечна база за април тази година е положително в размер на 470.1 млн. лева, като това е най-големият излишък за календарен месец от януари 2009 г. до сега, отчитат от Министерството на финансите.

Дефицитът по консолидираната фискална програма с натрупване от началото на годината е в размер на 217.1 млн. лв. и се формира от излишък в размер на 164.1 млн. лв. по националния бюджет и дефицит в размер на 381,2 по европейските средства. За сравнение дефицитът за периода януари-април 2011 г. по КФП бе в размер на 552.1 млн. лв., или бюджетната позиция към април 2012 г. отчита подобрение с 334.9 млн. лв. спрямо същия период на предходната година.

Постъпилите приходи и помощи по КФП към края на април са в размер на 8.537 млрд. лв., или 29.7% от разчетите за 2012 година. Съпоставени с отчетените приходи за същия период на предходната година постъпленията по КФП бележат номинален ръст от 7.4% (587.4 млн. лв.), което се дължи в най-голяма степен на ръста на приходите от ДДС и акцизи.

Общата сума на данъчните постъпления (вкл. приходите от осигурителни вноски) към края на месец април тази година възлиза на 6.990 млрд. лв., което е 32.4% от годишните разчети.

Приходите в частта на преките данъци са 1.508 млрд. лв., което е 39.3% от планираните за годината. Приходите от косвени данъци са в размер на 3.401 млрд. лв., което е 29.9% от годишния план, от тях приходи от ДДС – 2.194 млрд. лв., 30.9% от плана, от акцизи – 1.161 млрд. лв., 28.1% от плана, от мита - 36.3 млн. лв., 30.2% от плана. Постъпленията от други данъци (вкл. имуществени данъци и др. данъци по ЗКПО) са в размер на 327.1 млн. лв., 39.7% от годишния разчет. Социални и здравноосигурителните вноски към края на април са в размер на 1.752 млрд. лв., което представлява 31.5% от разчетените за годината.

Неданъчните приходи и помощите са в размер на 1.547 млрд. лв., или 21.6% от разчета за годината. През месец април постъпи вноската от превишението на приходите над разходите на БНБ за 2011 г. в размер на 180.5 млн. лв.

Разходите по консолидирания бюджет (включително вноската на България в общия бюджет на ЕС) към 30 април 2012 г. възлизат на 8.754 млрд. лв., което е 29.3% от годишния разчет. В структурно отношение спрямо четирите месеца на 2011 г. се наблюдава нарастване основно при социално и здравноосигурителните плащания (вкл. стипендии) и капиталовите разходи. Текущите нелихвени разходи са в размер на 7.369 млрд. лв. (32.7% от разчета за годината), капиталовите разходи (вкл. нетния прираст на държавния резерв) възлизат на 703.3 млн. лв. (13.2% от разчетите към  ЗДБРБ за 2012 г.) и лихвените плащания - на 309.4 млн. лв. (43.1% от планираните за 2012 г.).

Частта от вноската на България в общия бюджет на ЕС, изплатена към 30 април 2012 г. от централния бюджет възлиза на 371.7 млн. лв. Фискалният резерв към края на април е 4.9 млрд. лв.

Коментари: 0