Бизнес климатът през април се подобрява

Той се повишава с 3.2 пункта през април в сравнение с предходния месец

6248 ~ 2 мин. четене

Бизнес климатът в страната се повишава с 3.2 пункта през април в сравнение с предходния месец, показват данните на Националния статистически институт НСИ.

Подобрението е в резултат на по-благоприятните мнения на стопанските ръководители от всички наблюдавани отрасли - промишленост, строителство, търговия на дребно и услуги.

Индексът на бизнес климата в промишлеността нараства с  1.8 пункта в сравнение с нивото си от март, което се дължи на известно изместване на оценките на мениджърите за настоящото бизнес състояние на предприятията от „задоволително” към „добро”.  Настоящата производствена активност  продължава да се оценява като намалена, а в очакванията за бизнес състоянието и дейността  в отрасъла през следващите месеци се наблюдава известен оптимизъм, който обаче е по-умерен в сравнение с предходната анкета.

Средното натоварване на мощностите през април е с 2.0 пункта  под нивото от януари и  достига 69.9%. Предприятията съобщават за излишък от мощности с оглед на очакваното търсене през следващите месеци, но този излишък е намалял през последните три месеца.

Основните фактори, затрудняващи дейността в отрасъла, продължават да са несигурната икономическа среда и недостатъчното търсене от страната, посочени съответно от 53.6 и 44.4% от промишлените предприятия.

По отношение на продажните цени  мениджърите не очакват увеличение през следващите три месеца.

През  април индексът на бизнес климата в строителството се повишава с 8.7 пункта, което се дължи на по-благоприятните оценки и очаквания на строителните предприемачи за бизнес състоянието на предприятията.

Анкетата отчита подобрение и по отношение на строителната активност, като очакванията за следващите три месеца остават оптимистични, макар и  леко  по-резервирани в сравнение с март.

Строителните предприемачи не очакват покачване на продажните цени през следващите три месеца.

Индексът на бизнес климата в търговията на дребно през април нараства с 2.3 пункта в сравнение с предходния месец поради подобрените оценки за настоящото бизнес състояние на предприятията. Относно продажбите и поръчките към доставчиците през следващите три месеца очакванията на търговците са по-резервирани.

През април индексът на бизнес климата в сектора на услугите се покачва с 1.5 пункта в сравнение с март поради изместване на  очакванията  на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца от влошаване към подобряване или запазване на същото. Подобряват се и мненията им за настоящото и очакваното търсене на услуги.

Подкрепи Economic.bg