Цените в добивната промишленост са нараснали с 1.5%

Производствените цени отчитат спад от 2.0%

3671 ~ 2 мин. четене
Автор: Божидара Иванова

Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през януари 2014 г. е на същото равнище, както предходния месец. Цените в добивната промишленост са нараснали с 1.5%, сочат данни на НСИ. В преработващата промишленост няма изменение, докато при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ е отчетено намаление с 0.2%.

В преработващата промишленост нарастване на цените спрямо предходния месец се наблюдава при производството на тютюневи изделия - с 4.6%, при производството на автомобили, ремаркета и полуремаркета - с 2.6%, и при обработката на кожи - с 2.2%. Намаление е отчетено при производството на облекло - с 0.4%, при производството на хранителни продукти, на машини и оборудване с общо специално предназначение и при ремонта и инсталирането на машини и оборудване - по 0.3%.

Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през януари 2014 г. спада с 2.0% в сравнение със същия месец на 2013 година. Цените в добивната промишленост намаляват с 9.9%, в преработващата - с 0.4%, и при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 3.8%.

Спрямо януари 2013 г. е отчетено намаление на цените в преработващата промишленост при производството на химични продукти - с 5.7%, при производството на хранителни продукти и при производството на основни метали - по 4.7%. Увеличение на цените се наблюдава при обработката на кожи, производството на изделия от обработени кожи без косъм - с 9.3%, при производството на тютюневи изделия - с 9.1%, и при производството на автомобили, ремаркета и полуремаркета - с 3.9%.

Общият индекс на цените на производител през януари 2014 г. нараства с 0.1% спрямо предходния месец. По-високи цени са регистрирани в добивната промишленост - с 1.5%, и в преработващата промишленост - с 0.1%, докато при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ е отчетено намаление - с 0.1%.

По-съществено увеличение на цените в преработващата промишленост се наблюдава при производството на тютюневи изделия - с 3.2%, при обработката на кожи; производството на изделия от обработени кожи без косъм - с 2.8%, и при производството на основни метали - с 1.1%.

Общият индекс на цените на производител през януари 2014 г. спада с 2.4% в сравнение със същия месец на 2013 г. В преработващата промишленост намалението на цените на производител е с 1.1% спрямо януари 2013 година. По-съществено намаление се наблюдава при производството на основни метали - с 8.7%, при производството на хранителни продукти - с 4.4%, и при производството на автомобили, ремаркета и полуремаркета - с 2.1%, а увеличение е регистрирано при производството на тютюневи изделия - с 5.3%, при производството на облекло и при обработката на кожи; производството на изделия от обработени кожи без косъм - по 2.9%.

Подкрепи Economic.bg