Държавата е отделила 0,26% от БВП за наука

Делът е близо три пъти по-нисък от средния за ЕС

Държавата е отделила 0,26% от БВП за наука
3686 ~ 2 мин. четене
Автор: Стилиян Гребеничарски

Бюджетните разходи за научноизследователска и развойна дейност (НИРД) за 2013 г. представляват 0,26% от БВП на страната, става ясно от данни на Националния осигурителен институт.

Сумата изразходвана през миналата година възлиза на малко над 200 млн. лв. и нараства спрямо предходната година с 1,3%. Въпреки това относителната стойност остава далеч (близо три пъти) под средното равнище за Европейския съюз - 0,7% от БВП. През 2009 г. този дял в България е бил 0,34% но спада до 0,28% през следващата и остава относително стабилен.

Тенденцията за ЕС е негативна и делът намалява постепенно от 0,78% през 2009 г., до 0,75 за 2010г., 0,73% за 2011г. и 0,7% за 2012 г.

Структурата на бюджетните разходи за НИРД по социално-икономически цели през 2013 г. се променя незначително спрямо предходната 2012 година. Най-голям е делът (49,6%) на държавната подкрепа за научните изследвания, насочени към „Общо развитие на знанието”, като се включват основно научните изследвания, осъществявани от Българската академия на науките и университетите. Тази социално-икономическа цел е основна и за Европейския съюз през 2012 г., с дял от 51,6%.

През 2013 г., както и през предходната година, най-малък е делът на бюджетните средства за научни изследвания в областта на „Производство, съхранение, разпределение и използване на енергията“ (0,2%, или около 400 хил. лв.).

Националното публично финансиране на научноизследователската и развойна дейност, координирана в ЕС на транснационално равнище, през 2013 г. възлиза на 5,3 млн. лв., или 2,7% от общите бюджетни разходи за НИРД. Този показател включва националния финансов принос за субекти от публичния сектор в ЕС, осъществяващи НИРД на транснационално равнище; националния финансов принос за общоевропейски публични програми за НИРД на транснационално равнище и за двустранни или многостранни публични програми за НИРД, установени между правителствата на държавите - членки на ЕС.

Коментари: 0