ЕВН откри противоречия при методиката на ДКЕВР

Компанията смята, че част от разпоредбите на представения проект не следват изискванията на Закона за енергетиката и Закона за енергията от възобновяеми източници

Автор: Божидара Иванова

"ЕВН България" счита, че част от разпоредбите в представената от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) "Методика за разпределяне и компенсиране на разходите, свързани с наложени задължения към обществото" не следват изискванията на Закона за енергетиката и Закона за енергията от възобновяеми източници. С цел да се изчистят тези въпроси "ЕВН България" ще предостави на ДКЕВР конкретни предложения за промени в Методиката, съобщиха от дружеството.

Компанията намира противоречие в Закона, тъй като той задължава крайния снабдител да изкупува цялото произведено количество електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници и от високоефективно комбинирано производство. От друга страна методиката предвижда, че в своите ценови решения ДКЕВР ще утвърждава както изкупените количества "зелена" и "кафява" енергия, така и разходите, които крайните снабдители ще правят за тяхното изкупуване.

Становището на ЕВН e, че това създава риск за крайните снабдители по отношение на непълното възстановяване на разходите им, породени от задължението им да изкупуват цялото произведено  количество електрическа енергия от ВЕИ.

Друго противоречие, което ЕВН намира в методиката е прилагането на принципа "pass through". При него целият направен разход за енергия се префактурира на НЕК, а в друга част се казва, че НЕК ще компенсира крайния снабдител. Компанията намира за неясно как НЕК ще ги компенсира, като цялата изкупена от крайния снабдител енергия вече е префактурирана на НЕК.

С цел изясняване на тези въпроси "ЕВН България" ще предложи необходимите промени в Методиката с очакване за тяхното експертно обсъждане.

Коментари: 0