Фонд за иновации ще финансира предприятията

Държавата ще даде 1 милион за бърз интернет в училищата и електронни уроци, предвижда нова стратегия „Цифрова България 2015” – „България@2015”

Създават се Съвет по иновации и Български фонд за иновации. Те ще подпомагат и финансират предприятия, насърчаващи иновациите, предвижда нов закон, подготвян от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма. Приемането на нормативния акт е заложено като част от мерките по нова Национална програма „Цифрова България 2015” – „България@2015”. Проектът на Министерския съвет за програмата е публикуван в сайта strategy.bg и предстои да бъде подложен на публично обсъждане.

Новият закон за иновациите предвижда бъдещият фонд да финансира с грантове инвестиционни проекти на конкурсен принцип по национални и международни програми.

Финансовите средства необходими  за стимулиране на иновациите се осигуряват от субсидии от държавния бюджет средства от Структурните и Кохезионен фондове и от други източници, като специализирани фондове, фондове за рисков капитал, структурни фондове, пред-търговски обществени поръчки, европейски и национални програми съгласно приоритетите, определени в иновационната стратегия

Според документа се предвижда до 2014 година да са подпомогнати финансово поне 130 предприятия.

Увеличаване на достъпа до широколентов интернет е друг от приоритетите, залегнали в стратегията. Тя предвижда до 2015 година проникването на фиксиран широколентов достъп за страната да достигне 35 %. В момента по този показател страната ни е на последно място в ЕС, като проникването към  януари 2011 г. е 15.4% спрямо 13.00% за същия период на предходната година (съгласно годишния доклад на КРС за 2010), при 26.6 средно ниво за ЕС, като са отчетени брой фиксирани абонатни линии на 100 жители.

Част от средствата за разширяване на мрежата за бърз интернет са осигурени по европейски програми. Сред посочените в стратегията са 20 млн. евро по „Регионално развитие”, подобни пера има и в повечето останали програми – Развитие на селските райони, Конкурентоспособност, Техническа помощ, Развитие на човешките ресурси, Административен капацитет.

Стратегията предвижда също така в отдалечените райони 90% от населението да има възможност за фиксиран или безжичен базов широколентов достъп в рамките на населеното място със скорост равна или по-висока от 2 Mb/s и 50 % от домакинствата да имат възможност да ползват широколентов достъп със скорост равна или по-висока от 10 Mb/s в края на 2013 година. А до 2015 година - да се осигури възможност за оптична свързаност на до 20% от домакинствата в близост до домовете им със скорост над 20 Mb/s.

По отношение на образователната система, стратегията предвижда свързване на училищата в широколентов достъп и подготовката на електронни уроци по основните предмети от 1-ви до 12-ти клас. Само за безжичен интернет до всяко училище до 2015 година ще бъдат вложени 1 милион лева. 250 хиляди лева са предвидени за Национален образователен портал.

Освен всички тези мерки, от 2013 година е предвидено и страната ни да хармонизира законодателството си по отношение на електронните фактури, които да станат равнопоставени на хартиените. До момента в нашето законодателство нее приложено изискването за фактурирането по ДДС.

Като други приоритети в стратегията са посочени също електронното правителство, изграждането на интелигентни транспортни схеми, Система за управление на въздушното движение, създаването на Речна информационна система в българския участък на Дунав, Система за управление на корабния трафик и информационно обслужване на корабоплаването, укрепване на единния пазар на електронно съобщителни услуги

Коментари: 0