Глобиха "Енерго-Про" с 1.7 млн. лв. за злоупотреба

Електроразпределителното дружество е спряло неправомерно захранването на помпените станции в Добрич

3677 ~ 2 мин. четене
Георги Желязков Автор: Георги Желязков

Чешкото електроразпределително дружество "Енерго-Про Продажби" АД, което обслужва абонатите в Североизточна България, е глобено с 1 687 484 лв. от Комисията за защита на конкуренцията (КЗК). Антимонополният орган е установил, че дружеството е злоупотребило с господстващото си положение на пазара по снабдяване (продажба) с електрическа енергия на стопански потребители.

КЗК е разгледала казуса с прекратеното електрозахранване към помпените станции на "Водоснабдяване и канализация" ЕООД, гр. Добрич, на 13 септември 2012 г. Комисията е преценила, че със своето действие "Енерго-Про" може да предотврати, ограничи или наруши конкуренцията и да засегне интересите на потребителите.

Производството е образувано по самосезиране във връзка с постъпило писмо от страна на политическа партия "Свободен народ".

Комисията счита, че в конкретния случай задълженията на водоснабдителното предприятие, които са основание за преустановяване на електрозахранването, не представляват обективно обстоятелство, което да оправдава поведението на "Енерго-Про Продажби" АД.

Проучването по преписката е показало, че „ВиК" ЕООД, гр. Добрич заплаща вноски по споразумителен протокол за разсрочено плащане, но високият размер на задълженията на дружеството е свързан най-вече с невъзможност за погасяване на текущи задължения. ВиК операторът предприема конкретни действия за разрешаване на проблема. "Енерго-Про" е напълно запознато със затрудненията на предприятието и преди да премине към преустановяване на захранването, би следвало да вземе предвид факторите, които обосновават забавените плащания, както и добросъвестността на клиента в опитите му да изпълни ангажиментите си", се казва в становището на КЗК.

В чл. 69 от Закона за енергетиката се предвижда, че енергийните предприятия са длъжни да извършват дейността си в интерес на обществото и на отделните клиенти. В разглеждания спор, с оглед високото обществено значение на услугите по водоснабдяване, господстващото предприятие не би следвало да използва крайна мярка каквато е преустановяването на електрозахранването.

Добрич е град с помпено водоснабдяване и за функционирането на помпените станции е необходимо електрозахранване, което се доставя на "ВиК" ЕООД, гр. Добрич, в качеството му на стопански потребител, единствено от „Енерго-Про Продажби" АД.  Комисията счита, че поведението на господстващото дружество ограничава „ВиК" ЕООД, гр. Добрич в извършване на стопанската му дейност на пазара на предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги на крайни потребители на територията на община Добрич.  В следствие на това потребителите на „ВиК" ЕООД, гр. Добрич са лишени от снабдяване с питейна вода и техните интереси са засегнати.

Подкрепи Economic.bg