Има огромен дисбаланс между права и задължения на общините

Според градоначалника, бързото и коректно административно обслужване е ключа към привличане на инвеститори

Даниел Панов:

Има огромен дисбаланс между права и задължения на общините

Снимка: Стоян Йотов

268 ~ 6 мин. четене
Автор: Стилиян Гребеничарски

За предизвикателствата пред публичните и частните инвестиции в общината, финансовото ѝ състояние и децентрализацията на местната власт, economic.bg разговаря с кмета на Велико Търново Даниел Панов

Г-н Панов, Какви проекти са в процес на изпълнение по оперативните програми на Европейския съюз за периода 2007 - 2013 г.?

В момента в процес на реализация са важни проекти в областта на подобряване състоянието на градската среда, социалните услуги и образованието. Предстои стартирането на голям проект, в рамките на който ще приключат ремонтните дейности във всички паркове във Велико Търново. Основно ще бъде реконструиран парка „Света гора“ и ще бъде върната някогашната му слава на прекрасна крайградска зона за отдих. Ще започнат и строителните дейности по важен социален проект за деинституционализация за деца от домовете за деца, лишени от родителски грижи. В рамките на проекта ще бъдат построени фамилни къщички, в които децата, които са лишени от родителска грижа, ще бъдат изведени и отглеждани в среда, максимално близка до семейната. В момента се работи по проект за социализация на хълма Трапезица. Той е изпълняван от Министерство на културата и включва изграждането на фуникулер (въжена железница за голям наклон), туристическа инфраструктура, подпорни стени и художествено осветление на хълма Трапезица.

Отразява ли се на общината и ако да, по какъв начин, спирането на плащанията по ОП Околна среда и двете оси от ОП Регионално развитие?

Като член на УС на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) бях сред инициаторите за това да сезираме европейските институции за онова, което предходното правителство се готвеше да направи с градовете и общините по ОП „Околна среда“. Това беше един изключително враждебен и вреден акт, насочен срещу гражданите, градовете и общините.

В ход е реализацията на проект за изграждане на ново регионално депо за твърди битови отпадъци, който е чакан от десетилетия, и за чиято подготовка работят шест общини в региона. Изградихме сдружение и направихме всичко възможно да подпомогнем процеса по проектиране и изграждане на депото, за да имаме модерен и адекватен начин на депониране и третиране на битовите отпадъци. Решението на предходното правителство беше удар по този стратегически за всички нас проект, както и за множество по-малки, но също важни дейности по тази оперативна програма.

Какви са плановете Ви в тази насока за следващия период (2014-2020 г.)?

Околната среда е един от важните елементи на цялостното подобряване на параметрите и условията за подобряване на жизнената среда за гражданите и градовете. Това е ключов елемент в общинските и областни стратегии за устойчиво развитие. Убеден съм, че новото сметище, подобреното ниво на разделно събиране на твърди битови отпадъци и тяхната преработка са много важен елемент от усилията ни да модернизираме и развиваме нашите градове в интерес на цялата общност.

Министър Порожанов обяви, че ще бъдат пренасочени средства от публичната програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите” към европроекти със замразено финансиране. Ще бъде ли засегната от подобни действия и община Велико Търново?

По програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите“ Велико Търново има защитен проект за приключване реконструкцията на стадион „Ивайло“. Надявам се, че ще получим предвидените средства за това, защото за нас е от изключително значение да завършим изцяло ремонта на стадионa. Подобряване състоянието на спортната инфраструктура е една от стратегическите инвестиции в бъдещето. Заедно с новият стадион в Спортно училище Велико Търново, Многофункционалната спортна зала в СОУ „Емилиян Станев“ и ремонта на откритата лекоатлетическа писта на стадион „Ивайло“, както и санирането и подобряването на енергийната ефективност на закритите спортни зaли на стадиона, са ключови елементи в усилията ни да осигурим добра спортна инфраструктура за всички, които искат професионално или любителски да се занимават със спорт.

Безспорно евросредствата са ключови за развитието на регионите, но като че ли частните инвестиции остават на заден план. Как оценявате инвеститорския интерес към Велико Търново и региона и предстои ли реализацията на големи бизнес проекти?

Велико Търново от повече от две години се радва на растящ интерес от страна на частни инвеститори. Градът и региона са желана дестинация за реализирането на важни инвестиционни намерения. Туристическата и свързаните с нея индустрии, творческите и креативни индустрии, логистиката, транспорта, леката и преработваща промишленост, високотехнологичните компании имат устойчив интерес към реализиране на инвестиционни проекти във Велико Търново и региона. Радостен съм от факта, че освен в традиционни индустрии се засилва интереса от инвестиции в проекти, свързани с културните индустрии. Участието на Велико Търново във финалното съревнование за определяне на българският град, носител на титлата Европейска столица на културата през 2019-та година засили този традиционен интерес.

Какво прави общинската администрация за да направи бизнес средата по-атрактивна и с какво може да помогне държавата - финансиране, регулации, експертиза?

Най-важното ни усилие към подпомагане на бизнеса е въвеждане в още по-голяма степен на електронното управление и предоставяне на електронни услуги. Моето дълбоко убеждение е, че трябва да се намалят бюрократичните пречки, да се скъсят сроковете за издаване на документи, да се пестят времето и нервите на инвеститорите. Същото важи и за гражданите. С въвеждането на все повече електронни услуги ще се пести време на фирмите, ще се демонстрира откритост и прозрачност, ще се намалят до минимум възможностите за корупционен натиск. Бързото, коректно, почтено административно обслужване е нещото, което общините можем и трябва да правим в още по-голяма степен, за да привличаме и задържаме трайно инвеститорите на наша територия.

Какво е текущото финансово състояние на общината и засегната ли е дейността ѝ от ситуацията с Корпоративна търговска банка?

Текущото финансово състояние на Община Велико Търново е добро. Никоя община не е в състояние да се похвали, че разполага с ресурсите, които са й необходими, за да реализира проектите си, но въпреки това финансовото ни състояние е стабилно. Нямаме проблем, породен от състоянието на КТБ.

Какво е финансовото състояние на лечебните заведения във Велико Търново и съществува ли риск от преустановяване на определени дейности поради недостиг на средства?

Диспансерите, които са на общинско подчинение и разпореждане са в относително добро състояние. Заради лошо управление, наследено от предходен мандат имахме проблем с един от диспансерите, но мога да кажа, че и там състоянието вече е овладяно и стабилизирано. Работим по мащабен проект в Комплексен онкологичен диспансер за монтиране на линеен ускорител, което ще е особено важно за всички пациенти в Северна България. Няма риск от преустановяване на дейности в диспансерите, поради недостиг на средства.

От дълги години се говори за финансова децентрализация на общините, но бюджетите им все още в повечето случаи зависят от държавата. Според Вас, какви стъпки трябва да се предприемат в тази насока?

Като член на УС на НСОРБ многократно съм настоявал и настоявам да се предприемат реални мерки за реална децентрализация. Според съществуващото законодателство има огромен дисбаланс: на общините се възлагат огромен брой и мащаб дейности, на практика във всички сфери, а обезпечаването на тези дейности с възможности за финансиране е строго ограничено. Много задължения и отговорности от страна на държавата към общините и на практика почти никакви права - това е тъжната ситуация в момента.

Данъчната политика, определянето на местните данъци и такси, приходите, които общините формират трябва да бъдат преосмислени и да се даде възможност на общините да генерират повече постъпления, за да гарантират развитието си. Солидарността също е важен елемент от общата политика, но в момента се получава така, че работещите и проспериращи общини „носят на гърба си“, онези, които не търсят решения, не проявяват иновативност, а само чакат да получат средства, които не са генерирали.

За да се случи реално децентрализацията, а не на думи и декларации, както до момента, е необходимо централната власт да прояви разбиране и доверие към местните власти и да им даде достатъчно ресурси за да реализират множеството функции и отговорности, с които са натоверени.

Предстои влизане в сила на нова методика за изчисляване на таксата за битови отпадъци. Готова ли е община Велико Търново за промяната и какъв подход ще приложи при методиката за определяне на задълженията?

Готови сме за въвеждането на тази методика и много се надяваме тя в по-висока степен да отговори на очакването за справедливо разпределение на тежестта на това плащане. Очевидно е, че настоящата методика не отговаря на очакването за справедливост и това поражда напрежение както сред общността, така и сред бизнеса.

Как е уреден въпросът с пунктовете за събиране на отпадъци от черни и цветни метали и изградени ли са общински площадки за целта?

Имаме отредена площадка и готовност да поемем дейността по събиране на отпадъци от черни и цветни метали. Промяната в режима на дейностите, свързани със събиране и изкупуване на скраб беше приета противоречиво, но ние имаме готовност да изпълним ангажиментите, които законът ни възлага.

Коментари: 0