Инфраструктурата съживява Дунавския регион

Дунавски институт развива чуждестранните инвестиции в региона, каза председателят на Дунавските общини Мария Кондрова

4055 ~ 4 мин. четене
Автор: Силвия Георгиева

- Г-жо Кондрова, кои са проектите, на които възлагаме най-големи надежди за развитие на инфраструктурата и туризма ни по линия на Дунавската стратегия?

- Безспорно очакванията са свързани с изграждането на втори мост при Русе, трети мост на р. Дунав в района на Силистра, хидротехнически комплекс Белене-Сяка (Никопол Турнумъгуреле), изграждане на пристанище в Свищов, развитие на културния и екотуризма и др. Това, което касае всички наши общини е благоустрояване и доизграждане на селищната инфраструктура на почти всяка от тях. Що се отнася до проекта на самата Асоциация, това е изработване на предпроектно проучване относно състоянието на дунавския панорамен път от Видин до Силистра, един проект, на който се възлагат големи очаквания, и който безусловно е подкрепен от всички наши членове.

- Кои са проектите, по които работи в момента Асоциация на Дунавските общини "Дунав"?

- В момента Асоциацията изпълнява няколко проекта, всичките финансирани от Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния-България 2007-2013.

Проектът с най-голяма, петгодишна продължителност е ,"Социално-икономическо състояние и оценка на румъно-българската трансгранична зона през 2009-2015 г." - един изключително важен проект, информацията, от който ще бъде ползвана и от самата програма, като ще бъде оценено и нейното въздействие върху развитието на региона.

 Проектът е стратегически и е на обща стойност близо 6 млн. евро, като целта му е да събере цялата статистическа информация за трансграничния регион в няколко основни направления по система от показатели - демографски, социални, икономически статистически и др., давайки ясна визия за цялостното социално-икономическо развитие на трансграничната зона Румъния-България 2009-2015 и създавайки методология и индикатори по тези показатели.

Друг важен проект, който наскоро приключи е "Дунавска трансгранична система за ранно оповестяване на земетресения", В рамките на този проект, в общините Българево, Шабла, Кубрат, Разград, Лозница, Елена, Плевен и Белоградчик бяха инсталирани сеизмични станции, а системи за ранно предупреждение в общините Силистра, Добрич, Русе, Лом, Видин, Монтана, Белене и Велико Търново.

Така при зараждане на земетресение от едната страна на Дунав, другата страна ще бъде спешно известена за това в рамките на няколко секунди. За земетресения във Вранча това ще даде време за реакция до 40-50 секунди в зависимост от разстоянието до земетресението, което ще позволи аварийно спиране на мощности, затваряне на водопроводи, спиране на електроподаването и т.н. и предотвратяването на други съпътстващи щети, характерни за последиците от земетресенията.
 
Последният одобрен стратегически проект, по който АДО е партньор, е "Обща стратегия за устойчиво териториално развитие на трансграничната зона Румъния-България", чиято реализация стартира миналата година. Неговите цели са свързани с хармонизирането на икономическите, социалните, екологичните и културните политики, насочени към икономическото, социалното и териториалното сближаване, но най-вече той ще позволи извършването на анализ на състоянието на пътната инфраструктура и предпроектни проучвания на т.нар. Дунавски панорамен път от Видин до Силистра, което ще позволи за в бъдеще и ремонт и реконструкция на същата пътна отсечка, при намиране на необходимите средства.

Още един стратегически проект набира скорост, това е проектът "Rinno - модел за подобряване на ползите от трансграничното сътрудничество между България и Румъния чрез изследвания, развитие и иновации", който се изпълнява в сътрудничество с българското Министерство на образованието, и се занимава с развитие на иновации и изследвания и цели връзки с бизнеса, малките и средните предприятия на едно по-глобално ниво - създаване на цялостен научно-технологичен профил на трансграничната област България-Румъния, неговото развитие, разпространение и популяризация.

Проектът, по който Асоциацията е водещ партньор е "Дунавски институт за мрежи за развитие за промотиране на чуждестранните инвестиции и позитивна регионална идентичност и образ".

Тук са планирани серия от конференции с международно участие, форуми за повишаване на инвестиционния интерес от страна на бизнеса, обучения на общинските администрации, како и проучвания и анализи в няколко направления: ролята на чуждестранните инвестиции, база данни с чуждестранните инвестиции, както и наръчници относно промотирането на трансграничния потенциал на чуждестранните инвеститори. Те са организирани и проведени от "Бранд ПР" ЕООД, спечелила поръчката с предмет заявка за "Осигуряване на логистика за организиране и провеждане на публични събития по проект "Дунавски институт за мрежи за развитие за промотиране на чуждестранните инвестиции и позитивна регионална идентичност и образ", MIS ETC 198, финансирана по програма "Трансгранично сътрудничество България - Румъния 2007-2013" . В момента в Белене, в Дунавския институт се провеждат обученията за заинтересованите страни, на които една част от общините-членове на АДО вече участваха, а другите най-любезно каним да се включат.


- С какви предложения за законодателни промени ще се обърне Асоциацията и членуващите в нея общини към новото Народно събрание?

- Асоциацията в лицето на нейния председател вече направи конкретни такива, а именно: промяна в Закона за водите по отношение уреждането на статута на крайбрежните ивици с цел урбанизиране и развитие на територията.

Все още обаче желаните промени не са факт, така че отново ще инициираме такива предложения и към следващия парламент.

- Какво влияние ще окаже пускането на "Дунав мост 2" за района на община на Видин? Има ли вече предложения за нови инвестиции в района?

- Експлоатацията на Дунав мост 2 несъмнено ще доведе до подобряване на достъпа в граничната зона, създаване на възможности за развитието на транспортната инфраструктура увеличаване на свободното движение на хора и стоки, повече възможности за социално-икономическо развитие.

- Обявихте процедура за създаване на Дунавски институт за промотиране на чуждестранните инвестиции. Какви са очакванията към тази програма.

- Нека само да направя едно малко уточнение, това не е програма, а проект, чиято обща цел е повишаване нивото на преките чуждестранни инвестиции в региона. Ако ще чакаме обаче един проект да привлича инвестиции, тогава явно сме големи оптимисти. Това, което работим в момента е подготовката, организирането и провеждането на 21 публични събития - в т.ч. обучения за заинтересованите страни, семинари за тематични мрежи в пет приоритетни области, идентифицирани от проучванията, които правим: туризъм, земеделие, високотехнологични отрасли, преработвателна промишленост, производство и индустрия, освен това европейски събития и заключителна конференция. Два наръчника в помощ на общините, проучване и една доста голяма база данни с чуждестранните инвестиции също са предвидени в рамките на проекта и вече са готови за разпространение.

Подкрепи Economic.bg