КЗК: Енерго дружествата злоупотребяват с господстващо положение

Комисията постанови нарушения на ЧЕЗ, ЕВН и Енерго-Про

КЗК: Енерго дружествата злоупотребяват с господстващо положение
104 ~ 2 мин. четене

На 23.07.2014 г. с три отделни определения КЗК предяви твърдения за извършено нарушение на дружества от групите ЕВН, Енерго-Про и ЧЕЗ.

Производството е образувано по самосезиране на КЗК и в последствие към него е присъединено искане за образуване на производство, подадено от независим търговец на електроенергия. През март и април 2013 г. КЗК проведе проверки на място в офисите на дружества от трите групи и иззе доказателства на хартиен и електронен носител, въз основа на които са предявени твърденията. Допълнително КЗК изиска информация от търговци на електроенергия по свободно договорени цени и от клиенти, които предстои да започнат да се снабдяват с електроенергия по свободно договорени цени.

Твърденията за извършено нарушение са предявени на електроразпределителното, електроснабдителното и дружеството - търговец на електроенергия по свободно договорени цени от съответната Група.

Всяка една от Групите злоупотребява с господстващото си положение, като прилага обща стратегия на пазара на доставка на електрическа енергия до крайни небитови клиенти, присъединени към електроразпределителната мрежа на средно и ниско напрежение на съответното ЕРП.

Стратегията на всяка една от Групите се състои в прилагане на различни практики, с които се обменя съществена информация в Групата за клиенти, които преминават от доставка по регулирани към доставка по свободно договорени цени и възпрепятства процесът на първоначална смяна на крайния снабдител с доставчик по свободно договорени цени.

Според предварителната оценка на Комисията нарушението може значително да засегне търговията между държавите-членки по силата на чл. 102 от ДФЕС.

На дружествата от трите Групи и на молителя по преписката е предоставен срок от 60 дни, в рамките на който те могат да представят писмени възражения по предявените твърдения, да поискат да бъдат изслушани от КЗК в открито заседание и да получат достъп до неповерителен вариант на материалите по производството. Подкрепи Economic.bg